Alapszolgáltatásaink

Alapszolgáltatásaink

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV. Kerületi Tagintézmény alapszolgáltatások

 • Logopédiai foglalkozás  

A logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang-, beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák, a nyelvi-kommunikációs zavarok, nyelési zavarok szűrése, vizsgálata, ellátása a logopédiai terápiás foglalkozáson, az ellátás feladata a tanácsadás, a konzultáció is a folyamat minden szereplőjével.

A logopédiai ellátás keretében el kell végezni a harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését. 

15/2013 (II.26.)EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

A hároméveskori logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre (a beszéd megértésére ill. a beszédprodukcióra) irányul, s célja a beszédfejlődési késés ill. specifikus nyelvi zavar kiszűrése.

Az ötéves kori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve a nyelvi fejlettségre és az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányul. 

A logopédiai terápia időkeretét (minimum 2 óra), időtartamát - a gyermek életkoráról és problémájától függően – jogszabályi meghatározottság alapján, a logopédus határozza meg. 

A szűrés eredménye alapján szükség szerint el kell végezni a gyermek további logopédiai vizsgálatát, illetve szükség lehet egyéb vizsgálatokra is, pl. hallásvizsgálat, fül-orr- gégészeti vizsgálat, szemészeti vizsgálat, stb..

Részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján szervezzük meg gyermek további logopédiai ellátását, ha az alapvizsgálat, szűrés eredményei alapján ez szükséges.

A szakszolgálati logopédiai ellátás általában az intézményekben zajlik (óvoda, iskola) de néhány terápia ambuláns formában, a szakszolgálat egyéb telephelyein kerül megszervezésre. 

A logopédiai ellátás lehet egyéni terápia is, illetve legfeljebb 3-4 gyermekből, tanulóból álló csoportfoglalkozás keretében szervezhető meg

 • Prevenciós gyógytestnevelés

Az óvodai gyógytestnevelés a nagycsoportos korú gyermekeket érinti, nem kötelező, önkéntes alapon működik. A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 14.kerületi Tagintézményéből kijáró gyógytestnevelő tanár szeptember hónapban egy állapotfelmérést végez.

Az állapotfelmérés során ortopédiai - pl. bokasüllyedés, hanyagtartás, gerincferdülés, mellkasi 'rendellenesség' - illetve belgyógyászati szempontok - pl. asthma, túlsúly - alapján ad javaslatot a preventív korrekciós foglalkozásokon való részvételre.

Azok a szülők,akik igénylik gyermeküknek a gyógytestnevelés órákat, egy beleegyező nyilatkozat töltenek ki.

A foglalkozások heti egyszer vagy kétszer az óvoda tornatermében délelőtt zajlanak 45 percben ès ingyenesek. Szerepet kap többek között a tartásjavítás, talptorna , a törzsizomzat erősítése , a mozgáskoordináció fejlesztése , a testnevelési játékok.

Akik tudnak gyermekük fent leírt ortopédiai/belgyógyászati kisebb 'problémájáról' , jelezhetik közvetlenül email-en a gyógytestnevelőnek vagy az orvosi diagnózis fènymásolatát leadhatják az óvónőknek.

 • Fejlesztő foglalkozás

A foglalkozásokon való részvétel szülői önkéntességen alapul. Kapcsolatfelvétel és szülői konzultáció után felmérik a gyermek kognitív képességeit. A részképesség felmérése, a tanulási nehézségek, zavarok megelőzéséhez, a megfelelő fejlesztési célok kitűzéséhez nyújt támpontot. Felmérés eredményének tükrében átbeszélik, hogy a gyermeknek szükséges-e további megsegítés és ha igen, mely területeket érint. Óvodapedagógusokkal és a logopédussal együttműködve segítjik az 5. életévüket betöltött nagycsoportosok fejlesztését.

 • Pszichológiai ellátás

Legfontosabb cél az óvodáskorú gyerekek kiegyensúlyozott, korosztályuknak és egyéni adottságaiknak megfelelő pszichés fejlődésének támogatása. A gyermekek segítése közvetett úton, az óvodapedagógusokkal és a szülőkkel végzett konzultációk során valósul meg. Mindennek alapja a gyerekek csoportos helyzetben való megismerése a felmerülő kérdések, problémák alaposabb megértése céljából. 

 • Szociális segítő támogatása 

1997. évi XXXI. törvény 39.§ és a 15/1998. évi NM rendelet 25.§ alapján a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ óvodai- és iskolai szociális segítő munkát végez a kerületi óvodákban, általános- és középiskolákban, kollégiumokban. Segít ha tájékozódni szeretnének az elérhető támogatásokról, szolgáltatásokról. Információra van szükség jogokról, szociális rendszer működéséről, szociális ellátásokról. Nehezen megoldható helyzetbe kerülés esetén, gyermekeket érintő kérdésekben, konfliktusok megoldásában.

 

array(8) {
 ["id"]=>
 string(1) "6"
 ["url"]=>
 string(20) "alapszolgaltatasaink"
 ["title"]=>
 string(22) "Alapszolgáltatásaink"
 ["body_short"]=>
 NULL
 ["body"]=>
 string(8205) "<p><strong>Főv&aacute;rosi Pedag&oacute;giai Szakszolg&aacute;lat XIV. Ker&uuml;leti Tagint&eacute;zm&eacute;ny alapszolg&aacute;ltat&aacute;sok</strong></p>

<ul>
	<li><strong>Logop&eacute;diai foglalkoz&aacute;s</strong> &nbsp;</li>
</ul>

<p>A logop&eacute;diai ell&aacute;t&aacute;s feladata a besz&eacute;dind&iacute;t&aacute;s, a hang-, besz&eacute;d- &eacute;s nyelvfejlőd&eacute;si elmarad&aacute;s, a besz&eacute;dhib&aacute;k, a nyelvi-kommunik&aacute;ci&oacute;s zavarok, nyel&eacute;si zavarok szűr&eacute;se, vizsg&aacute;lata, ell&aacute;t&aacute;sa a logop&eacute;diai ter&aacute;pi&aacute;s foglalkoz&aacute;son, az ell&aacute;t&aacute;s feladata a tan&aacute;csad&aacute;s, a konzult&aacute;ci&oacute; is a folyamat minden szereplőj&eacute;vel.</p>

<p>A logop&eacute;diai ell&aacute;t&aacute;s keret&eacute;ben el kell v&eacute;gezni a harmadik &eacute;s &ouml;t&ouml;dik &eacute;let&eacute;v&uuml;ket bet&ouml;lt&ouml;tt gyermekek besz&eacute;d- &eacute;s nyelvi fejletts&eacute;g&eacute;nek szűr&eacute;s&eacute;t.&nbsp;</p>

<p><em>15/2013 (II.26.)EMMI rendelet a pedag&oacute;giai szakszolg&aacute;lati int&eacute;zm&eacute;nyek műk&ouml;d&eacute;s&eacute;ről</em></p>

<p>A h&aacute;rom&eacute;veskori logop&eacute;diai szűr&eacute;s a nyelvi fejletts&eacute;gre (a besz&eacute;d meg&eacute;rt&eacute;s&eacute;re ill. a besz&eacute;dprodukci&oacute;ra) ir&aacute;nyul, s c&eacute;lja a besz&eacute;dfejlőd&eacute;si k&eacute;s&eacute;s ill. specifikus nyelvi zavar kiszűr&eacute;se.</p>

<p>Az &ouml;t&eacute;ves kori szűr&eacute;s elsősorban a besz&eacute;dartikul&aacute;ci&oacute;ra, illetve a nyelvi fejletts&eacute;gre &eacute;s az &iacute;rott nyelvi (&iacute;r&aacute;s &eacute;s olvas&aacute;s) k&eacute;sz&uuml;lts&eacute;gre ir&aacute;nyul.&nbsp;</p>

<p>A logop&eacute;diai ter&aacute;pia időkeret&eacute;t (minimum 2 &oacute;ra), időtartam&aacute;t - a gyermek &eacute;letkor&aacute;r&oacute;l &eacute;s probl&eacute;m&aacute;j&aacute;t&oacute;l f&uuml;ggően &ndash; jogszab&aacute;lyi meghat&aacute;rozotts&aacute;g alapj&aacute;n, a logop&eacute;dus hat&aacute;rozza meg.&nbsp;</p>

<p>A szűr&eacute;s eredm&eacute;nye alapj&aacute;n sz&uuml;ks&eacute;g szerint el kell v&eacute;gezni a gyermek tov&aacute;bbi logop&eacute;diai vizsg&aacute;lat&aacute;t, illetve sz&uuml;ks&eacute;g lehet egy&eacute;b vizsg&aacute;latokra is, pl. hall&aacute;svizsg&aacute;lat, f&uuml;l-orr- g&eacute;g&eacute;szeti vizsg&aacute;lat, szem&eacute;szeti vizsg&aacute;lat, stb..</p>

<p>R&eacute;szletes logop&eacute;diai diagnosztikai vizsg&aacute;lat &eacute;s logop&eacute;diai vizsg&aacute;lati v&eacute;lem&eacute;ny alapj&aacute;n szervezz&uuml;k meg gyermek tov&aacute;bbi logop&eacute;diai ell&aacute;t&aacute;s&aacute;t, ha az alapvizsg&aacute;lat, szűr&eacute;s eredm&eacute;nyei alapj&aacute;n ez sz&uuml;ks&eacute;ges.</p>

<p>A szakszolg&aacute;lati logop&eacute;diai ell&aacute;t&aacute;s &aacute;ltal&aacute;ban az int&eacute;zm&eacute;nyekben zajlik (&oacute;voda, iskola) de n&eacute;h&aacute;ny ter&aacute;pia ambul&aacute;ns form&aacute;ban, a szakszolg&aacute;lat egy&eacute;b telephelyein ker&uuml;l megszervez&eacute;sre.&nbsp;</p>

<p>A logop&eacute;diai ell&aacute;t&aacute;s lehet egy&eacute;ni ter&aacute;pia is, illetve legfeljebb 3-4 gyermekből, tanul&oacute;b&oacute;l &aacute;ll&oacute; csoportfoglalkoz&aacute;s keret&eacute;ben szervezhető meg</p>

<ul>
	<li><strong>Prevenci&oacute;s gy&oacute;gytestnevel&eacute;s</strong></li>
</ul>

<p>Az &oacute;vodai gy&oacute;gytestnevel&eacute;s a nagycsoportos kor&uacute; gyermekeket &eacute;rinti, nem k&ouml;telező, &ouml;nk&eacute;ntes alapon műk&ouml;dik. A Főv&aacute;rosi Pedag&oacute;giai Szakszolg&aacute;lat 14.ker&uuml;leti Tagint&eacute;zm&eacute;ny&eacute;ből kij&aacute;r&oacute; gy&oacute;gytestnevelő tan&aacute;r szeptember h&oacute;napban egy &aacute;llapotfelm&eacute;r&eacute;st v&eacute;gez.</p>

<p>Az &aacute;llapotfelm&eacute;r&eacute;s sor&aacute;n ortop&eacute;diai - pl. bokas&uuml;llyed&eacute;s, hanyagtart&aacute;s, gerincferd&uuml;l&eacute;s, mellkasi &#39;rendelleness&eacute;g&#39; - illetve belgy&oacute;gy&aacute;szati szempontok - pl. asthma, t&uacute;ls&uacute;ly - alapj&aacute;n ad javaslatot a prevent&iacute;v korrekci&oacute;s foglalkoz&aacute;sokon val&oacute; r&eacute;szv&eacute;telre.</p>

<p>Azok a sz&uuml;lők,akik ig&eacute;nylik gyermek&uuml;knek a gy&oacute;gytestnevel&eacute;s &oacute;r&aacute;kat, egy beleegyező nyilatkozat t&ouml;ltenek ki.</p>

<p>A foglalkoz&aacute;sok heti egyszer vagy k&eacute;tszer az &oacute;voda tornaterm&eacute;ben d&eacute;lelőtt zajlanak 45 percben &egrave;s ingyenesek. Szerepet kap t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt a tart&aacute;sjav&iacute;t&aacute;s, talptorna , a t&ouml;rzsizomzat erős&iacute;t&eacute;se , a mozg&aacute;skoordin&aacute;ci&oacute; fejleszt&eacute;se , a testnevel&eacute;si j&aacute;t&eacute;kok.</p>

<p>Akik tudnak gyermek&uuml;k fent le&iacute;rt ortop&eacute;diai/belgy&oacute;gy&aacute;szati kisebb &#39;probl&eacute;m&aacute;j&aacute;r&oacute;l&#39; , jelezhetik k&ouml;zvetlen&uuml;l email-en a gy&oacute;gytestnevelőnek vagy az orvosi diagn&oacute;zis f&egrave;nym&aacute;solat&aacute;t leadhatj&aacute;k az &oacute;v&oacute;nőknek.</p>

<ul>
	<li><strong>Fejlesztő foglalkoz&aacute;s</strong></li>
</ul>

<p>A foglalkoz&aacute;sokon val&oacute; r&eacute;szv&eacute;tel sz&uuml;lői &ouml;nk&eacute;ntess&eacute;gen alapul. Kapcsolatfelv&eacute;tel &eacute;s sz&uuml;lői konzult&aacute;ci&oacute; ut&aacute;n felm&eacute;rik&nbsp;a gyermek&nbsp;kognit&iacute;v k&eacute;pess&eacute;geit. A r&eacute;szk&eacute;pess&eacute;g felm&eacute;r&eacute;se, a tanul&aacute;si neh&eacute;zs&eacute;gek, zavarok megelőz&eacute;s&eacute;hez, a megfelelő fejleszt&eacute;si c&eacute;lok kitűz&eacute;s&eacute;hez ny&uacute;jt t&aacute;mpontot. Felm&eacute;r&eacute;s eredm&eacute;ny&eacute;nek t&uuml;kr&eacute;ben &aacute;tbesz&eacute;lik, hogy a gyermeknek sz&uuml;ks&eacute;ges-e tov&aacute;bbi megseg&iacute;t&eacute;s &eacute;s ha igen, mely ter&uuml;leteket &eacute;rint. &Oacute;vodapedag&oacute;gusokkal &eacute;s a logop&eacute;dussal egy&uuml;ttműk&ouml;dve seg&iacute;tjik az 5. &eacute;let&eacute;v&uuml;ket bet&ouml;lt&ouml;tt nagycsoportosok fejleszt&eacute;s&eacute;t.</p>

<ul>
	<li><strong>Pszichol&oacute;giai ell&aacute;t&aacute;s</strong></li>
</ul>

<p>Legfontosabb c&eacute;l az &oacute;vod&aacute;skor&uacute; gyerekek kiegyens&uacute;lyozott, koroszt&aacute;lyuknak &eacute;s egy&eacute;ni adotts&aacute;gaiknak megfelelő pszich&eacute;s fejlőd&eacute;s&eacute;nek t&aacute;mogat&aacute;sa. A gyermekek seg&iacute;t&eacute;se k&ouml;zvetett &uacute;ton, az &oacute;vodapedag&oacute;gusokkal &eacute;s a sz&uuml;lőkkel v&eacute;gzett konzult&aacute;ci&oacute;k sor&aacute;n val&oacute;sul meg. Mindennek alapja a gyerekek csoportos helyzetben val&oacute; megismer&eacute;se a felmer&uuml;lő k&eacute;rd&eacute;sek, probl&eacute;m&aacute;k alaposabb meg&eacute;rt&eacute;se c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l.&nbsp;</p>

<ul>
	<li><strong>Szoci&aacute;lis seg&iacute;tő t&aacute;mogat&aacute;sa&nbsp;</strong></li>
</ul>

<p>1997. &eacute;vi XXXI. t&ouml;rv&eacute;ny 39.&sect; &eacute;s a 15/1998. &eacute;vi NM rendelet 25.&sect; alapj&aacute;n a Zugl&oacute;i Csal&aacute;d- &eacute;s Gyermekj&oacute;l&eacute;ti K&ouml;zpont &oacute;vodai- &eacute;s iskolai szoci&aacute;lis seg&iacute;tő munk&aacute;t v&eacute;gez a ker&uuml;leti &oacute;vod&aacute;kban, &aacute;ltal&aacute;nos- &eacute;s k&ouml;z&eacute;piskol&aacute;kban, koll&eacute;giumokban. Seg&iacute;t ha t&aacute;j&eacute;koz&oacute;dni szeretn&eacute;nek&nbsp;az el&eacute;rhető t&aacute;mogat&aacute;sokr&oacute;l, szolg&aacute;ltat&aacute;sokr&oacute;l. Inform&aacute;ci&oacute;ra van sz&uuml;ks&eacute;g jogokr&oacute;l, szoci&aacute;lis rendszer műk&ouml;d&eacute;s&eacute;ről, szoci&aacute;lis ell&aacute;t&aacute;sokr&oacute;l. Nehezen megoldhat&oacute; helyzetbe ker&uuml;l&eacute;s eset&eacute;n, gyermekeket&nbsp;&eacute;rintő k&eacute;rd&eacute;sekben, konfliktusok megold&aacute;s&aacute;ban.</p>

<p>&nbsp;</p>
"
 ["img"]=>
 NULL
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["priority"]=>
 string(2) "90"
}