Étkezés

Étkezés

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Az étkezést az alábbiak szeint lehet megrendelni:

Web-MultiSchool3 honlapon keresztül (átutalás)

A weben keresztül minden hónap 5-15-ig lehetséges megrendelni a gyermek következő havi étkezését átutalásos fizetési móddal. A felületen kiválaszthatja, mely napokra kíván étkezést rendelni gyermekének.

A megrendelésről szóló számlát közvetlenül kinyomtathatják, vagy elmenthetik a honlapról.

A webes felület hónap 15-én éjfélkor lezáródik, ezután étkezés megrendelést már kizárólag az óvodatitkárnál lehet kezdeményezni csekkes befizetési móddal, amit postai úton, vagy átutalással tudnak teljesíteni az 5 napos határidő figyelembevételével.

Fontos: Ebben az esetben a befizetett csekkszelvény másolatát, szkennelt, fényképezett verzióját, vagy az utalási értesítőt a szülőnek kötelessége bemutatni, akár személyesen, akár e-mail formájában az óvodatitkárnak.

Fontos: A webes felület jelen pillanatban csak átutalással történő fizetésre alkalmas. A számla végösszegének átutalása megrendelés nélkül nem jelenti automatikusan azt, hogy a gyermek étkezése biztosított. Átutalást csak akkor szabad indítani, amennyiben a megrendelés tárolása a programban megtörtént a szülő által.

Készpénz átutalási megbízás (csekkes befizetés)

Az intézményben az óvodatitkár a tárgyhónapot megelőző hónap 5-ig kiállítja a számlát – figyelembe véve a megelőző hónap lemondásait -, és az adatokkal kitöltött csekkel együtt kiosztja a szülőknek. A szülő a számlán feltűntetett fizetési határidőt betartva – 5 naptári nap – az óvodától, vagy iskolától kapott csekken, POSTÁN, vagy Bankban az étkezés térítési díját befizeti.

A csekken feltűntetett bankszámlaszámra való utalással is van lehetőség a díj kiegyenlítésére. Ebben az esetben, a közleményben – a beazonosítás érdekében – kötelezően fel kell tűntetni a gyermek nevét és az óvoda/iskola nevét. Ellenkező esetben a gyermek étkezése nem biztosított, ezért kérjük, csak abban az esetben utaljanak étkezési díjat, ha az arról szóló számla/csekk elkészült.

A csekkes befizetési módot választók esetében a befizetett csekkszelvény másolatát, szkennelt, fényképezett verzióját, vagy az utalási értesítőt a szülőnek minden esetben kötelessége bemutatni, akár személyesen, akár e-mail formájában az óvodatitkárnak legkésőbb tárgyhónap 20-ig. Amennyiben elmulasztja ennek bemutatását, a gyermek étkezésének megrendelése törlésre kerül..                                                                                                               
Üdvözlettel:   Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály
 

A szülők számára a MultiSchool felületén történik az étkezés megrendelése minden hónap 5-től 15-ig.

2021.01.01-től a webes felületen a bankkártyás fizetés lehetősége bizonytalan ideig szünetel.

A webes felületen meg tudják rendelni a kért napokra az étkezést, de a kívánt napok berögzítése után nem irányítja át a megrendelőt az oldal a banki felületre.

Ehelyett a számlán szereplő bankszámlaszámra kell átutalni a pontos összeget 8 munkanapon belül.

 

A számlán szereplő összeget a számla bal felső sarkában levő számlaszámra utalják, melyről a banki visszaigazolást küldjék vissza számunkra e-mailben.

NAGYON FONTOS: a közlemény mezőbe az alábbiakat írják:

 1. tagóvoda neve
 2. gyermek neve
 3. befizetési időszak

Pl: Xy tagóvoda, gyermek neve, hónap neve étkezés

NAGYON FONTOS AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓ:

A MultiScool felületén minden esetben véglegesítsék a megrendelést, és ne csak a pénzt utalják, mert csak ebben az esetben lesz biztosítva az adott időszakra a gyermek étkezése. A banki felület és a MultiSchoolon folytatott tevékenységek nincsenek szinkronban egymással.

 Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

array(8) {
 ["id"]=>
 string(2) "10"
 ["url"]=>
 string(14) "etkezes-533497"
 ["title"]=>
 string(9) "Étkezés"
 ["body_short"]=>
 NULL
 ["body"]=>
 string(6763) "<p>Tisztelt Sz&uuml;lők/Gondviselők!</p>

<p>Az &eacute;tkez&eacute;st az al&aacute;bbiak szeint lehet megrendelni:</p>

<p><strong>Web-MultiSchool3 honlapon kereszt&uuml;l (&aacute;tutal&aacute;s)</strong></p>

<p>A weben kereszt&uuml;l minden h&oacute;nap 5-15-ig lehets&eacute;ges megrendelni a gyermek k&ouml;vetkező havi &eacute;tkez&eacute;s&eacute;t &aacute;tutal&aacute;sos fizet&eacute;si m&oacute;ddal. A fel&uuml;leten kiv&aacute;laszthatja, mely napokra k&iacute;v&aacute;n &eacute;tkez&eacute;st rendelni gyermek&eacute;nek.</p>

<p>A megrendel&eacute;sről sz&oacute;l&oacute; sz&aacute;ml&aacute;t k&ouml;zvetlen&uuml;l kinyomtathatj&aacute;k, vagy elmenthetik a honlapr&oacute;l.</p>

<p>A webes fel&uuml;let h&oacute;nap 15-&eacute;n &eacute;jf&eacute;lkor lez&aacute;r&oacute;dik, ezut&aacute;n &eacute;tkez&eacute;s megrendel&eacute;st m&aacute;r kiz&aacute;r&oacute;lag az &oacute;vodatitk&aacute;rn&aacute;l&nbsp;lehet kezdem&eacute;nyezni csekkes befizet&eacute;si m&oacute;ddal, amit postai &uacute;ton, vagy &aacute;tutal&aacute;ssal tudnak teljes&iacute;teni az 5 napos hat&aacute;ridő figyelembev&eacute;tel&eacute;vel.</p>

<p>Fontos: Ebben az esetben a befizetett csekkszelv&eacute;ny m&aacute;solat&aacute;t, szkennelt, f&eacute;nyk&eacute;pezett verzi&oacute;j&aacute;t, vagy az utal&aacute;si &eacute;rtes&iacute;tőt a sz&uuml;lőnek k&ouml;teless&eacute;ge bemutatni, ak&aacute;r szem&eacute;lyesen, ak&aacute;r e-mail form&aacute;j&aacute;ban az &oacute;vodatitk&aacute;rnak.</p>

<p>Fontos: A webes fel&uuml;let jelen pillanatban csak &aacute;tutal&aacute;ssal t&ouml;rt&eacute;nő fizet&eacute;sre alkalmas. A sz&aacute;mla v&eacute;g&ouml;sszeg&eacute;nek &aacute;tutal&aacute;sa megrendel&eacute;s n&eacute;lk&uuml;l nem jelenti automatikusan azt, hogy a gyermek &eacute;tkez&eacute;se biztos&iacute;tott. &Aacute;tutal&aacute;st csak akkor szabad ind&iacute;tani, amennyiben a megrendel&eacute;s t&aacute;rol&aacute;sa a programban megt&ouml;rt&eacute;nt a sz&uuml;lő &aacute;ltal.</p>

<p><strong>K&eacute;szp&eacute;nz &aacute;tutal&aacute;si megb&iacute;z&aacute;s (csekkes befizet&eacute;s)</strong></p>

<p>Az int&eacute;zm&eacute;nyben az &oacute;vodatitk&aacute;r&nbsp;a t&aacute;rgyh&oacute;napot megelőző h&oacute;nap 5-ig ki&aacute;ll&iacute;tja a sz&aacute;ml&aacute;t &ndash; figyelembe v&eacute;ve a megelőző h&oacute;nap lemond&aacute;sait -, &eacute;s az adatokkal kit&ouml;lt&ouml;tt csekkel egy&uuml;tt kiosztja a sz&uuml;lőknek. A sz&uuml;lő a sz&aacute;ml&aacute;n feltűntetett fizet&eacute;si hat&aacute;ridőt betartva &ndash; 5 napt&aacute;ri nap &ndash; az &oacute;vod&aacute;t&oacute;l, vagy iskol&aacute;t&oacute;l kapott csekken, POST&Aacute;N, vagy Bankban az &eacute;tkez&eacute;s t&eacute;r&iacute;t&eacute;si d&iacute;j&aacute;t befizeti.</p>

<p>A csekken feltűntetett banksz&aacute;mlasz&aacute;mra val&oacute; utal&aacute;ssal is van lehetős&eacute;g a d&iacute;j kiegyenl&iacute;t&eacute;s&eacute;re. Ebben az esetben, a k&ouml;zlem&eacute;nyben &ndash; a beazonos&iacute;t&aacute;s &eacute;rdek&eacute;ben &ndash; k&ouml;telezően fel kell tűntetni a gyermek nev&eacute;t &eacute;s az &oacute;voda/iskola nev&eacute;t. Ellenkező esetben a gyermek &eacute;tkez&eacute;se nem biztos&iacute;tott, ez&eacute;rt k&eacute;rj&uuml;k, csak abban az esetben utaljanak &eacute;tkez&eacute;si d&iacute;jat, ha az arr&oacute;l sz&oacute;l&oacute; sz&aacute;mla/csekk elk&eacute;sz&uuml;lt.</p>

<p>A csekkes befizet&eacute;si m&oacute;dot v&aacute;laszt&oacute;k eset&eacute;ben a befizetett csekkszelv&eacute;ny m&aacute;solat&aacute;t, szkennelt, f&eacute;nyk&eacute;pezett verzi&oacute;j&aacute;t, vagy az utal&aacute;si &eacute;rtes&iacute;tőt a sz&uuml;lőnek minden esetben k&ouml;teless&eacute;ge bemutatni, ak&aacute;r szem&eacute;lyesen, ak&aacute;r e-mail form&aacute;j&aacute;ban az &oacute;vodatitk&aacute;rnak&nbsp;legk&eacute;sőbb t&aacute;rgyh&oacute;nap 20-ig. Amennyiben elmulasztja ennek bemutat&aacute;s&aacute;t, a gyermek &eacute;tkez&eacute;s&eacute;nek megrendel&eacute;se t&ouml;rl&eacute;sre ker&uuml;l..&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />
&Uuml;dv&ouml;zlettel:&nbsp; &nbsp;Budapest Főv&aacute;ros XIV. Ker&uuml;let Zugl&oacute; Polg&aacute;rmesteri Hivatal P&eacute;nz&uuml;gyi Oszt&aacute;ly<br />
&nbsp;</p>

<p>A sz&uuml;lők sz&aacute;m&aacute;ra&nbsp;a MultiSchool fel&uuml;let&eacute;n t&ouml;rt&eacute;nik az &eacute;tkez&eacute;s megrendel&eacute;se minden h&oacute;nap&nbsp;5-től 15-ig.</p>

<p>2021.01.01-től a webes fel&uuml;leten a bankk&aacute;rty&aacute;s fizet&eacute;s lehetős&eacute;ge bizonytalan ideig sz&uuml;netel.</p>

<p>A webes fel&uuml;leten meg tudj&aacute;k rendelni a k&eacute;rt napokra az &eacute;tkez&eacute;st, de a k&iacute;v&aacute;nt napok ber&ouml;gz&iacute;t&eacute;se ut&aacute;n nem ir&aacute;ny&iacute;tja &aacute;t a megrendelőt az oldal a banki fel&uuml;letre.</p>

<p>Ehelyett a sz&aacute;ml&aacute;n szereplő banksz&aacute;mlasz&aacute;mra kell&nbsp;<strong>&aacute;tutalni</strong>&nbsp;a pontos &ouml;sszeget 8 munkanapon bel&uuml;l.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>A sz&aacute;ml&aacute;n szereplő &ouml;sszeget a sz&aacute;mla bal felső sark&aacute;ban levő sz&aacute;mlasz&aacute;mra utalj&aacute;k, melyről a banki visszaigazol&aacute;st k&uuml;ldj&eacute;k vissza sz&aacute;munkra e-mailben.</p>

<p><strong>NAGYON FONTOS: a k&ouml;zlem&eacute;ny mezőbe az al&aacute;bbiakat &iacute;rj&aacute;k:</strong></p>

<ol>
	<li><strong>tag&oacute;voda neve</strong></li>
	<li><strong>gyermek neve</strong></li>
	<li><strong>befizet&eacute;si időszak</strong></li>
</ol>

<p><strong>Pl: Xy&nbsp;tag&oacute;voda, gyermek neve, h&oacute;nap neve &eacute;tkez&eacute;s</strong></p>

<p><strong>NAGYON FONTOS AZ AL&Aacute;BBI INFORM&Aacute;CI&Oacute;:</strong></p>

<p><strong>A MultiScool fel&uuml;let&eacute;n minden esetben v&eacute;gleges&iacute;ts&eacute;k a megrendel&eacute;st, &eacute;s ne csak a p&eacute;nzt utalj&aacute;k, mert csak ebben az esetben lesz biztos&iacute;tva az adott időszakra a gyermek &eacute;tkez&eacute;se. A banki fel&uuml;let &eacute;s a MultiSchoolon folytatott tev&eacute;kenys&eacute;gek nincsenek szinkronban egym&aacute;ssal.</strong></p>

<p>&nbsp;K&ouml;sz&ouml;nj&uuml;k meg&eacute;rt&eacute;s&uuml;ket &eacute;s egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s&uuml;ket!</p>
"
 ["img"]=>
 NULL
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["priority"]=>
 NULL
}