Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések

 • Ki az óvodaköteles gyermek? Mit jelent az óvodakötelezettség?

  20/2012. (VIII.31.) EMMI Rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre vonatkozó jogszabály alapján a - tárgyév augusztus 31-ig - 3. életévét betöltő gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, illetve lehetőség van az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentést kérni.

 • Mit kell tudni a beiratkozásról?

  A Nemzeti Köznevelési Törvény 49. § (1) bekezdés alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
  A Nemzeti Köznevelési Törvény 83. § (2) b) bekezdése szerint a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontjáról, erre minden évben április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal
  a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,
  b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint
  c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a fenntartó nem települési önkormányzat.

 • Mi történik, ha valaki külföldön szeretné teljesíteni az óvodakötelezettségét?

  20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdés alapján, napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

 • Mikor lehet felmentést kérni az óvodakötelezettség alól?

  A Nemzeti Köznevelési Törvény 8. § (2) kimondja, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Zuglóban az illetékes szerv: Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala.
  Az ügyleírás az alábbi linken érhető el:
  Kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre irányuló engedélyezési eljárás
  Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.
  A 20/2012. (VIII.31.) Rendelet 20. § (2c) bekezdése szerint a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon.

 • Milyen szempontok alapján nyer felvételt a gyermek az intézménybe?

  Budapest Főváros XIV. kerülete által fenntartott óvoda esetében a felvételi szempontok sorrendje a következő:
  1. körzetes lakcím, életvitelszerű ott tartózkodás, óvodaköteles életkor, gyámügyi határozat, halmozottan hátrányos helyzet, szakvélemény alapján az óvoda lett kijelölve a gyermek ellátására
  2. a körzetmódosítás okán kerül az óvodaköteles korú gyermek másik körzetbe, de a gyermek testvére a korábbi körzet szerinti intézménybe jár,
  3. XIV. kerületi lakcím, életvitelszerű ott tartózkodás,
  4. szülők munkahelye,
  5. egyéb (szociális, egészségügyi) szempontok

 • Milyen dokumentumokat szükséges benyújtani?

  - a szülő és gyermek személyi igazolványát és érvényes lakcímkártyáját
  20/2012. (VIII.31.) EMMI Rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. Legalább az egyik szülő lakcímének meg kell egyeznie a gyermek lakcímével. Amennyiben a gyermeknek nincs személyi igazolványa, úgy a születési anyakönyvi kivonatot szükséges bemutatni.
  - nem zuglói lakcím esetében a szülő munkahelye által kiállított, az adott tagóvoda körzetébe tartozó munkahely-igazolást
  - bejelentett lakcímmel nem rendelkező bérleti jogviszony (albérlet, lakásbérlet, szívességi lakáshasználat) esetében az életvitelszerű ott lakást bizonyító védőnői igazolást
  - külföldi állampolgárság esetében a Magyarországon való jogszerű tartózkodást alátámasztó dokumentumot
  - sajátos nevelési igényű gyermek esetében a hatályos szakértői véleményt

 • Hogyan születik döntés?

  20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (4) bekezdés szerint
  „Az óvoda vezetője
  a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
  b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.”

 • Hogyan működik a fellebbezés?

  A Nemzeti Köznevelési Törvény 37. § (2) bekezdése alapján az óvoda döntése ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek érdekében eljárást indíthat.
  A Nemzeti Köznevelési Törvény 37. § (3) bekezdés szerint a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatos kérelem tekintetében.
  A Nemzeti Köznevelési Törvény 38. § (1) bekezdése alapján a fenntartó a 37. § (3) bekezdésben meghatározott eljárásban a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
  (3) A jogorvoslati kérelem elbírálása során a tényállás tisztázására, a határidők számítására, az igazolásra, a határozat alakjára, tartalmára és közlésére, a döntés kérelemre vagy hivatalból történő kijavítására, kicserélésére, kiegészítésére, módosítására vagy visszavonására az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
  5) A nevelési-oktatási intézmény döntése végleges, ha a 37. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak. A közlésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 • Nemzetközi rendelkezések?

  A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt.
  A bejelentéshez kapcsolódó részletes útmutató az Oktatási Hivatal honlapján, az alábbi linken érhető el:
  https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes
  A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

 • Mettől meddig vannak nyitva a tagóvodák?

  Az óvodák 6:30-tól 17:30-ig vannak nyitva.
  Minden nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. A nyári időszakban összevont csoportokkal működünk. Nyáron egy hónapra bezárnak a tagóvodák két turnusban, ilyenkor a szomszédos tagóvoda biztosítja az ügyeletet. Télen a két ünnep között egy kijelölt zuglói tagóvoda biztosítja az ügyeletet.

 • Mi a nevelés nélküli munkanap?
  A tagóvodák szakmai feladataik megoldására a törvény által biztosított nevelés nélküli munkanapokon  (évente maximum 5 nap) nem fogadnak gyermekeket, ügyeletet egy közeli tagóvodában biztosítunk.
   
 • Mikor lehet igénybe venni kedvezményes étkezést?

  Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg:
  • a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőt
  • a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket
  • akinek a családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
  • a három vagy több gyermeket nevelő családban élőt
  • akinek nevelésbe vételét rendelte el a hatóság
  • akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át

 • Mit kell tudni a szobatisztaságról?

  Jogszabály nem írja elő, de óvodai évkezdésre javasolt a gyermekeket szobatisztaságra nevelni, mert a tagóvodákban nincs lehetőség a rendszeres pelenkahasználatra. Egy új környezetben a már szobatiszta gyermek újra bepisilhet, ez teljesen természetes. Az is előfordul, hogy napközben véletlenül bepisilnek a gyermekek, ha belemerülnek a játékba, vagy az új környezetben bátortalanabbak. Azt szoktuk javasolni, hogy legyen bekészítve elegendő tartalék fehérnemű, kisnadrág, póló, így ha napközben szükséges, akkor azonnal lecserélhető a ruházat.

 • Lehet-e behozni otthonról biztonságot nyújtó kis plüssfigurákat?

  Természetesen minden lehetőséget meg kell teremteni, és ha ez szükséges ahhoz, hogy a gyermek beszoktatása könnyebb legyen, akkor hozhatnak a gyermekek magukkal saját kisjátékot (alvókát). Ezeket napközben is ölelgethetik, az elalvást is segítik a délutáni pihenőidőben. Ezt a kérdést minden intézményben az első szülői értekezleten egyeztetik az óvodapedagógusok a szülőkkel.

array(8) {
 ["id"]=>
 string(1) "4"
 ["url"]=>
 string(25) "gyakran-ismetelt-kerdesek"
 ["title"]=>
 string(28) "Gyakran ismételt kérdések"
 ["body_short"]=>
 NULL
 ["body"]=>
 string(17796) "<ul>
	<li><a href="javascript:void(0)">Ki az &oacute;vodak&ouml;teles gyermek? Mit jelent az &oacute;vodak&ouml;telezetts&eacute;g? </a>
	<p>20/2012. (VIII.31.) EMMI Rendelet 20. &sect; (2) bekezd&eacute;se alapj&aacute;n a sz&uuml;lő az &oacute;vodai nevel&eacute;sben t&ouml;rt&eacute;nő r&eacute;szv&eacute;telre vonatkoz&oacute; jogszab&aacute;ly alapj&aacute;n a - t&aacute;rgy&eacute;v augusztus 31-ig - 3. &eacute;let&eacute;v&eacute;t bet&ouml;ltő gyermek&eacute;t k&ouml;teles be&iacute;ratni a telep&uuml;l&eacute;si &ouml;nkorm&aacute;nyzat vagy a fenntart&oacute; &aacute;ltal k&ouml;zz&eacute;tett k&ouml;zlem&eacute;nyben vagy hirdetm&eacute;nyben meghat&aacute;rozott időpontban, illetve lehetős&eacute;g van az &oacute;vodal&aacute;togat&aacute;si k&ouml;telezetts&eacute;g al&oacute;l felment&eacute;st k&eacute;rni.</p>
	</li>
	<li><a href="javascript:void(0)">Mit kell tudni a beiratkoz&aacute;sr&oacute;l? </a>
	<p>A Nemzeti K&ouml;znevel&eacute;si T&ouml;rv&eacute;ny 49. &sect; (1) bekezd&eacute;s alapj&aacute;n az &oacute;vodai felv&eacute;tel, &aacute;tv&eacute;tel jelentkez&eacute;s alapj&aacute;n t&ouml;rt&eacute;nik. Az &oacute;vod&aacute;ba a gyermek harmadik &eacute;let&eacute;v&eacute;nek bet&ouml;lt&eacute;se ut&aacute;n vehető fel. A sz&uuml;lő gyermeke &oacute;vodai felv&eacute;tel&eacute;t, &aacute;tv&eacute;tel&eacute;t b&aacute;rmikor k&eacute;rheti, a gyermekek felv&eacute;tele folyamatos.<br />
	A Nemzeti K&ouml;znevel&eacute;si T&ouml;rv&eacute;ny 83. &sect; (2) b) bekezd&eacute;se szerint a fenntart&oacute; d&ouml;nt az &oacute;vod&aacute;ba t&ouml;rt&eacute;nő jelentkez&eacute;s m&oacute;dj&aacute;r&oacute;l, az &oacute;vodai &aacute;ltal&aacute;nos felv&eacute;teli időpontj&aacute;r&oacute;l, erre minden &eacute;vben &aacute;prilis 20-a &eacute;s m&aacute;jus 20-a k&ouml;z&ouml;tt ker&uuml;l sor. A fenntart&oacute; az &oacute;vodai beiratkoz&aacute;s idej&eacute;ről, az &oacute;vodai jogviszony l&eacute;tes&iacute;t&eacute;s&eacute;vel &ouml;sszef&uuml;ggő elj&aacute;r&aacute;sr&oacute;l a beiratkoz&aacute;s első hat&aacute;rnapj&aacute;t megelőzően legal&aacute;bb harminc nappal<br />
	a) k&ouml;zlem&eacute;nyt vagy hirdetm&eacute;nyt tesz k&ouml;zz&eacute; a saj&aacute;t honlapj&aacute;n,<br />
	b) k&ouml;zlem&eacute;ny vagy hirdetm&eacute;ny k&ouml;zz&eacute;t&eacute;tel&eacute;t kezdem&eacute;nyezi a fenntart&aacute;s&aacute;ban műk&ouml;dő &oacute;voda honlapj&aacute;n, ennek hi&aacute;ny&aacute;ban a helyben szok&aacute;sos m&oacute;don, valamint<br />
	c) t&aacute;j&eacute;koztatja az &oacute;voda műk&ouml;d&eacute;s&eacute;nek helye szerinti telep&uuml;l&eacute;si &ouml;nkorm&aacute;nyzatot, amennyiben a fenntart&oacute; nem telep&uuml;l&eacute;si &ouml;nkorm&aacute;nyzat.</p>
	</li>
	<li><a href="javascript:void(0)">Mi t&ouml;rt&eacute;nik, ha valaki k&uuml;lf&ouml;ld&ouml;n szeretn&eacute; teljes&iacute;teni az &oacute;vodak&ouml;telezetts&eacute;g&eacute;t? </a>
	<p>20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. &sect; (2) bekezd&eacute;s alapj&aacute;n, napi n&eacute;gy &oacute;r&aacute;ban &oacute;vodai nevel&eacute;sre k&ouml;telezett gyermek sz&uuml;lője, ha gyermeke az &oacute;vodak&ouml;telezetts&eacute;g&eacute;t k&uuml;lf&ouml;ld&ouml;n teljes&iacute;ti, k&ouml;teles arr&oacute;l a beiratkoz&aacute;s idej&eacute;nek utols&oacute; hat&aacute;rnapj&aacute;t k&ouml;vető tizen&ouml;t napon bel&uuml;l &iacute;r&aacute;sban &eacute;rtes&iacute;teni az Oktat&aacute;si Hivatalt. A napi n&eacute;gy &oacute;r&aacute;ban &oacute;vodai nevel&eacute;sre k&ouml;telezett, az &oacute;vod&aacute;val jogviszonyban &aacute;ll&oacute; gyermek sz&uuml;lője, ha gyermeke az &oacute;vodak&ouml;telezetts&eacute;g&eacute;t a j&ouml;vőben k&uuml;lf&ouml;ld&ouml;n teljes&iacute;ti, előzetesen k&ouml;teles &eacute;rtes&iacute;teni az &oacute;vodavezetőt.</p>
	</li>
	<li><a href="javascript:void(0)">Mikor lehet felment&eacute;st k&eacute;rni az &oacute;vodak&ouml;telezetts&eacute;g al&oacute;l? </a>
	<p>A Nemzeti K&ouml;znevel&eacute;si T&ouml;rv&eacute;ny 8. &sect; (2) kimondja, a gyermek abban az &eacute;vben, amelynek augusztus 31. napj&aacute;ig a harmadik &eacute;let&eacute;v&eacute;t bet&ouml;lti, a nevel&eacute;si &eacute;v kezdő napj&aacute;t&oacute;l legal&aacute;bb napi n&eacute;gy &oacute;r&aacute;ban &oacute;vodai foglalkoz&aacute;son vesz r&eacute;szt. A sz&uuml;lő - t&aacute;rgy&eacute;v m&aacute;jus 25. napj&aacute;ig beny&uacute;jtott - k&eacute;relme alapj&aacute;n a gyermek jogos &eacute;rdek&eacute;t szem előtt tartva, annak az &eacute;vnek az augusztus 31. napj&aacute;ig, amelyben a gyermek a negyedik &eacute;let&eacute;v&eacute;t bet&ouml;lti, a Korm&aacute;ny rendelet&eacute;ben kijel&ouml;lt szerv (a tov&aacute;bbiakban: felment&eacute;st enged&eacute;lyező szerv) felmentheti az &oacute;vodai foglalkoz&aacute;son val&oacute; r&eacute;szv&eacute;tel al&oacute;l, ha a gyermek csal&aacute;di k&ouml;r&uuml;lm&eacute;nyei, saj&aacute;tos helyzete indokolja. Zugl&oacute;ban az illet&eacute;kes szerv: Budapest Főv&aacute;ros Korm&aacute;nyhivatala XIV. Ker&uuml;leti Hivatala.<br />
	Az &uuml;gyle&iacute;r&aacute;s az al&aacute;bbi linken &eacute;rhető el:<br />
	<a href="https://www.zuglo.hu/wp-content/uploads/2015/03/K%C3%B6telez%C5%91-%C3%B3vodai-nevel%C3%A9sben-val%C3%B3-r%C3%A9szv%C3%A9tel-al%C3%B3li-felment%C3%A9sre-ir%C3%A1nyul%C3%B3-enged%C3%A9lyez%C3%A9si-elj%C3%A1r%C3%A1s.pdf">K&ouml;telező &oacute;vodai nevel&eacute;sben val&oacute; r&eacute;szv&eacute;tel al&oacute;li felment&eacute;sre ir&aacute;nyul&oacute; enged&eacute;lyez&eacute;si elj&aacute;r&aacute;s </a><br />
	Ha az elj&aacute;r&aacute;sban szak&eacute;rtőt kell meghallgatni, csak az &oacute;vodavezető vagy a v&eacute;dőnő rendelhető ki.<br />
	A 20/2012. (VIII.31.) Rendelet 20. &sect; (2c) bekezd&eacute;se szerint a k&ouml;telező &oacute;vodai nevel&eacute;sben val&oacute; r&eacute;szv&eacute;tel al&oacute;l felmentett gyermek sz&uuml;lője a nevel&eacute;si &eacute;v k&ouml;zben k&eacute;rheti felv&eacute;tel&eacute;t az &oacute;voda vezetőj&eacute;n&eacute;l, annak &eacute;rdek&eacute;ben, hogy a gyermek r&eacute;szt vehessen az &oacute;vodai foglalkoz&aacute;sokon.</p>
	</li>
	<li><a href="javascript:void(0)">Milyen szempontok alapj&aacute;n nyer felv&eacute;telt a gyermek az int&eacute;zm&eacute;nybe? </a>
	<p>Budapest Főv&aacute;ros XIV. ker&uuml;lete &aacute;ltal fenntartott &oacute;voda eset&eacute;ben a felv&eacute;teli szempontok sorrendje a k&ouml;vetkező:<br />
	1. k&ouml;rzetes lakc&iacute;m, &eacute;letvitelszerű ott tart&oacute;zkod&aacute;s, &oacute;vodak&ouml;teles &eacute;letkor, gy&aacute;m&uuml;gyi hat&aacute;rozat, halmozottan h&aacute;tr&aacute;nyos helyzet, szakv&eacute;lem&eacute;ny alapj&aacute;n az &oacute;voda lett kijel&ouml;lve a gyermek ell&aacute;t&aacute;s&aacute;ra<br />
	2. a k&ouml;rzetm&oacute;dos&iacute;t&aacute;s ok&aacute;n ker&uuml;l az &oacute;vodak&ouml;teles kor&uacute; gyermek m&aacute;sik k&ouml;rzetbe, de a gyermek testv&eacute;re a kor&aacute;bbi k&ouml;rzet szerinti int&eacute;zm&eacute;nybe j&aacute;r,<br />
	3. XIV. ker&uuml;leti lakc&iacute;m, &eacute;letvitelszerű ott tart&oacute;zkod&aacute;s,<br />
	4. sz&uuml;lők munkahelye,<br />
	5. egy&eacute;b (szoci&aacute;lis, eg&eacute;szs&eacute;g&uuml;gyi) szempontok</p>
	</li>
	<li><a href="javascript:void(0)">Milyen dokumentumokat sz&uuml;ks&eacute;ges beny&uacute;jtani? </a>
	<p>- a sz&uuml;lő &eacute;s gyermek szem&eacute;lyi igazolv&aacute;ny&aacute;t &eacute;s &eacute;rv&eacute;nyes lakc&iacute;mk&aacute;rty&aacute;j&aacute;t<br />
	20/2012. (VIII.31.) EMMI Rendelet 20. &sect; (3) bekezd&eacute;se alapj&aacute;n az &oacute;vodai beiratkoz&aacute;skor be kell mutatni a gyermek nev&eacute;re ki&aacute;ll&iacute;tott szem&eacute;lyi azonos&iacute;t&oacute;t &eacute;s lakc&iacute;met igazol&oacute; hat&oacute;s&aacute;gi igazolv&aacute;nyt, tov&aacute;bb&aacute; a sz&uuml;lő szem&eacute;lyi azonos&iacute;t&oacute; &eacute;s lakc&iacute;met igazol&oacute; hat&oacute;s&aacute;gi igazolv&aacute;ny&aacute;t. Legal&aacute;bb az egyik sz&uuml;lő lakc&iacute;m&eacute;nek meg kell egyeznie a gyermek lakc&iacute;m&eacute;vel. Amennyiben a gyermeknek nincs szem&eacute;lyi igazolv&aacute;nya, &uacute;gy a sz&uuml;let&eacute;si anyak&ouml;nyvi kivonatot sz&uuml;ks&eacute;ges bemutatni.<br />
	- nem zugl&oacute;i lakc&iacute;m eset&eacute;ben a sz&uuml;lő munkahelye &aacute;ltal ki&aacute;ll&iacute;tott, az adott tag&oacute;voda k&ouml;rzet&eacute;be tartoz&oacute; munkahely-igazol&aacute;st<br />
	- bejelentett lakc&iacute;mmel nem rendelkező b&eacute;rleti jogviszony (alb&eacute;rlet, lak&aacute;sb&eacute;rlet, sz&iacute;vess&eacute;gi lak&aacute;shaszn&aacute;lat) eset&eacute;ben az &eacute;letvitelszerű ott lak&aacute;st bizony&iacute;t&oacute; v&eacute;dőnői igazol&aacute;st<br />
	- k&uuml;lf&ouml;ldi &aacute;llampolg&aacute;rs&aacute;g eset&eacute;ben a Magyarorsz&aacute;gon val&oacute; jogszerű tart&oacute;zkod&aacute;st al&aacute;t&aacute;maszt&oacute; dokumentumot<br />
	- saj&aacute;tos nevel&eacute;si ig&eacute;nyű gyermek eset&eacute;ben a hat&aacute;lyos szak&eacute;rtői v&eacute;lem&eacute;nyt</p>
	</li>
	<li><a href="javascript:void(0)">Hogyan sz&uuml;letik d&ouml;nt&eacute;s? </a>
	<p>20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. &sect; (4) bekezd&eacute;s szerint<br />
	&bdquo;Az &oacute;voda vezetője<br />
	a) az &oacute;vodai felv&eacute;teli, &aacute;tv&eacute;teli k&eacute;relemnek helyt ad&oacute; d&ouml;nt&eacute;s&eacute;t &iacute;r&aacute;sban,<br />
	b) a k&eacute;relem elutas&iacute;t&aacute;s&aacute;ra vonatkoz&oacute; d&ouml;nt&eacute;s&eacute;t hat&aacute;rozati form&aacute;ban k&ouml;zli a sz&uuml;lővel. Az &oacute;vodai nevel&eacute;sben val&oacute; r&eacute;szv&eacute;telre k&ouml;telezett gyermek &aacute;tv&eacute;tele eset&eacute;n az &oacute;voda vezetője a d&ouml;nt&eacute;sről &eacute;rtes&iacute;ti az előző &oacute;voda vezetőj&eacute;t.&rdquo;</p>
	</li>
	<li><a href="javascript:void(0)">Hogyan műk&ouml;dik a fellebbez&eacute;s? </a>
	<p>A Nemzeti K&ouml;znevel&eacute;si T&ouml;rv&eacute;ny 37. &sect; (2) bekezd&eacute;se alapj&aacute;n az &oacute;voda d&ouml;nt&eacute;se ellen a sz&uuml;lő - a k&ouml;zl&eacute;stől, ennek hi&aacute;ny&aacute;ban a tudom&aacute;s&aacute;ra jut&aacute;s&aacute;t&oacute;l sz&aacute;m&iacute;tott tizen&ouml;t napon bel&uuml;l - a gyermek &eacute;rdek&eacute;ben elj&aacute;r&aacute;st ind&iacute;that.<br />
	A Nemzeti K&ouml;znevel&eacute;si T&ouml;rv&eacute;ny 37. &sect; (3) bekezd&eacute;s szerint a fenntart&oacute; j&aacute;r el &eacute;s hoz m&aacute;sodfok&uacute; d&ouml;nt&eacute;st az &oacute;vodai felv&eacute;tellel kapcsolatos k&eacute;relem tekintet&eacute;ben.<br />
	A Nemzeti K&ouml;znevel&eacute;si T&ouml;rv&eacute;ny 38. &sect; (1) bekezd&eacute;se alapj&aacute;n a fenntart&oacute; a 37. &sect; (3) bekezd&eacute;sben meghat&aacute;rozott elj&aacute;r&aacute;sban a k&eacute;relmet elutas&iacute;thatja, a d&ouml;nt&eacute;st megv&aacute;ltoztathatja, vagy megsemmis&iacute;theti, &eacute;s a nevel&eacute;si-oktat&aacute;si int&eacute;zm&eacute;nyt &uacute;j d&ouml;nt&eacute;s meghozatal&aacute;ra utas&iacute;thatja.<br />
	(3) A jogorvoslati k&eacute;relem elb&iacute;r&aacute;l&aacute;sa sor&aacute;n a t&eacute;ny&aacute;ll&aacute;s tiszt&aacute;z&aacute;s&aacute;ra, a hat&aacute;ridők sz&aacute;m&iacute;t&aacute;s&aacute;ra, az igazol&aacute;sra, a hat&aacute;rozat alakj&aacute;ra, tartalm&aacute;ra &eacute;s k&ouml;zl&eacute;s&eacute;re, a d&ouml;nt&eacute;s k&eacute;relemre vagy hivatalb&oacute;l t&ouml;rt&eacute;nő kijav&iacute;t&aacute;s&aacute;ra, kicser&eacute;l&eacute;s&eacute;re, kieg&eacute;sz&iacute;t&eacute;s&eacute;re, m&oacute;dos&iacute;t&aacute;s&aacute;ra vagy visszavon&aacute;s&aacute;ra az &aacute;ltal&aacute;nos k&ouml;zigazgat&aacute;si rendtart&aacute;sr&oacute;l sz&oacute;l&oacute; t&ouml;rv&eacute;ny rendelkez&eacute;seit kell megfelelően alkalmazni.<br />
	5) A nevel&eacute;si-oktat&aacute;si int&eacute;zm&eacute;ny d&ouml;nt&eacute;se v&eacute;gleges, ha a 37. &sect; (2) bekezd&eacute;s&eacute;ben meghat&aacute;rozott hat&aacute;ridőn bel&uuml;l nem ny&uacute;jtottak be elj&aacute;r&aacute;st megind&iacute;t&oacute; k&eacute;relmet, vagy az elj&aacute;r&aacute;st megind&iacute;t&oacute; k&eacute;relem beny&uacute;jt&aacute;s&aacute;r&oacute;l lemondtak. A k&ouml;zl&eacute;sre az &aacute;ltal&aacute;nos k&ouml;zigazgat&aacute;si rendtart&aacute;sr&oacute;l sz&oacute;l&oacute; t&ouml;rv&eacute;ny rendelkez&eacute;seit kell alkalmazni.</p>
	</li>
	<li><a href="javascript:void(0)">Nemzetk&ouml;zi rendelkez&eacute;sek? </a>
	<p>A napi n&eacute;gy &oacute;r&aacute;ban &oacute;vodai nevel&eacute;sre k&ouml;telezett gyermek sz&uuml;lője, ha gyermeke az &oacute;vodak&ouml;telezetts&eacute;g&eacute;t k&uuml;lf&ouml;ld&ouml;n teljes&iacute;ti, k&ouml;teles arr&oacute;l a beiratkoz&aacute;s idej&eacute;nek utols&oacute; hat&aacute;rnapj&aacute;t k&ouml;vető tizen&ouml;t napon bel&uuml;l &iacute;r&aacute;sban &eacute;rtes&iacute;teni a hivatalt.<br />
	A bejelent&eacute;shez kapcsol&oacute;d&oacute; r&eacute;szletes &uacute;tmutat&oacute; az Oktat&aacute;si Hivatal honlapj&aacute;n, az al&aacute;bbi linken &eacute;rhető el:<br />
	<a href="https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes">https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes </a><br />
	A napi n&eacute;gy &oacute;r&aacute;ban &oacute;vodai nevel&eacute;sre k&ouml;telezett, az &oacute;vod&aacute;val jogviszonyban &aacute;ll&oacute; gyermek sz&uuml;lője, ha gyermeke az &oacute;vodak&ouml;telezetts&eacute;g&eacute;t a j&ouml;vőben k&uuml;lf&ouml;ld&ouml;n teljes&iacute;ti, előzetesen k&ouml;teles &eacute;rtes&iacute;teni az &oacute;vodavezetőt.</p>
	</li>
	<li><a href="javascript:void(0)">Mettől meddig vannak nyitva a tag&oacute;vod&aacute;k? </a>
	<p>Az &oacute;vod&aacute;k 6:30-t&oacute;l 17:30-ig vannak nyitva.<br />
	Minden nevel&eacute;si &eacute;v szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. A ny&aacute;ri időszakban &ouml;sszevont csoportokkal műk&ouml;d&uuml;nk. Ny&aacute;ron egy h&oacute;napra bez&aacute;rnak a tag&oacute;vod&aacute;k k&eacute;t turnusban, ilyenkor a szomsz&eacute;dos tag&oacute;voda biztos&iacute;tja az &uuml;gyeletet. T&eacute;len a k&eacute;t &uuml;nnep k&ouml;z&ouml;tt egy kijel&ouml;lt zugl&oacute;i tag&oacute;voda biztos&iacute;tja az &uuml;gyeletet.</p>
	</li>
	<li><a href="javascript:void(0)">Mi a nevel&eacute;s n&eacute;lk&uuml;li munkanap?</a><br />
	A tag&oacute;vod&aacute;k szakmai feladataik megold&aacute;s&aacute;ra a t&ouml;rv&eacute;ny &aacute;ltal biztos&iacute;tott nevel&eacute;s n&eacute;lk&uuml;li munkanapokon &nbsp;(&eacute;vente maximum 5 nap) nem fogadnak gyermekeket, &uuml;gyeletet egy k&ouml;zeli tag&oacute;vod&aacute;ban biztos&iacute;tunk.<br />
	&nbsp;</li>
	<li><a href="javascript:void(0)">Mikor lehet ig&eacute;nybe venni kedvezm&eacute;nyes &eacute;tkez&eacute;st? </a>
	<p>Az &eacute;tkez&eacute;si t&eacute;r&iacute;t&eacute;si d&iacute;jb&oacute;l kedvezm&eacute;ny illeti meg:<br />
	&bull; a rendszeres gyermekv&eacute;delmi t&aacute;mogat&aacute;sban r&eacute;szes&uuml;lőt<br />
	&bull; a tart&oacute;san beteg vagy fogyat&eacute;kos gyermeket<br />
	&bull; akinek a csal&aacute;dj&aacute;ban tart&oacute;san beteg vagy fogyat&eacute;kos gyermeket nevelnek<br />
	&bull; a h&aacute;rom vagy t&ouml;bb gyermeket nevelő csal&aacute;dban &eacute;lőt<br />
	&bull; akinek nevel&eacute;sbe v&eacute;tel&eacute;t rendelte el a hat&oacute;s&aacute;g<br />
	&bull; akinek a csal&aacute;dj&aacute;ban az egy főre jut&oacute; j&ouml;vedelem nem haladja meg a k&ouml;telező legkisebb munkab&eacute;r szem&eacute;lyi j&ouml;vedelemad&oacute;val, munkav&aacute;llal&oacute;i, eg&eacute;szs&eacute;gbiztos&iacute;t&aacute;si &eacute;s nyugd&iacute;jj&aacute;rul&eacute;kkal cs&ouml;kkentett, azaz nett&oacute; &ouml;sszeg&eacute;nek 130%-&aacute;t</p>
	</li>
	<li><a href="javascript:void(0)">Mit kell tudni a szobatisztas&aacute;gr&oacute;l? </a>
	<p>Jogszab&aacute;ly nem &iacute;rja elő, de &oacute;vodai &eacute;vkezd&eacute;sre javasolt a gyermekeket szobatisztas&aacute;gra nevelni, mert a tag&oacute;vod&aacute;kban nincs lehetős&eacute;g a rendszeres pelenkahaszn&aacute;latra. Egy &uacute;j k&ouml;rnyezetben a m&aacute;r szobatiszta gyermek &uacute;jra bepisilhet, ez teljesen term&eacute;szetes. Az is előfordul, hogy napk&ouml;zben v&eacute;letlen&uuml;l bepisilnek a gyermekek, ha belemer&uuml;lnek a j&aacute;t&eacute;kba, vagy az &uacute;j k&ouml;rnyezetben b&aacute;tortalanabbak. Azt szoktuk javasolni, hogy legyen bek&eacute;sz&iacute;tve elegendő tartal&eacute;k feh&eacute;rnemű, kisnadr&aacute;g, p&oacute;l&oacute;, &iacute;gy ha napk&ouml;zben sz&uuml;ks&eacute;ges, akkor azonnal lecser&eacute;lhető a ruh&aacute;zat.</p>
	</li>
	<li><a href="javascript:void(0)">Lehet-e behozni otthonr&oacute;l biztons&aacute;got ny&uacute;jt&oacute; kis pl&uuml;ssfigur&aacute;kat? </a>
	<p>Term&eacute;szetesen minden lehetős&eacute;get meg kell teremteni, &eacute;s ha ez sz&uuml;ks&eacute;ges ahhoz, hogy a gyermek beszoktat&aacute;sa k&ouml;nnyebb legyen, akkor hozhatnak a gyermekek magukkal saj&aacute;t kisj&aacute;t&eacute;kot (alv&oacute;k&aacute;t). Ezeket napk&ouml;zben is &ouml;lelgethetik, az elalv&aacute;st is seg&iacute;tik a d&eacute;lut&aacute;ni pihenőidőben. Ezt a k&eacute;rd&eacute;st minden int&eacute;zm&eacute;nyben az első sz&uuml;lői &eacute;rtekezleten egyeztetik az &oacute;vodapedag&oacute;gusok a sz&uuml;lőkkel.</p>
	</li>
</ul>
"
 ["img"]=>
 NULL
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["priority"]=>
 string(2) "50"
}