Beiratkozás

Beiratkozás

Hirdetmény az óvodai felvételhez

Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje
 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A következő nevelési évre történő felvételi jelentkezés minden év májusában, a fenntartó által meghatározott időben és rendben történik.

Férőhely esetén a gyermekek felvétele évközben folyamatos.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kötelezően vesz részt.

 

Az óvodai jelentkezés eljárásrendje:

I. Személyesen az első helyen választott tagóvodában a Hirdetményben megjelölt
beiratkozás időszakában 2022. május 2-től május 4-ig a tagóvoda által meghatározott időpontban.

Benyújtandó dokumentum:

A hiánytalanul kitöltött és aláírt jelentkezési lap, mely kitölthető formátumban letölthető a www.zeo14.hu és a www.zuglo.hu/ovodak oldalról, illetve papír alapon elérhető a tagóvodákban. 


Bemutatandó dokumentumok:

 • a szülő és gyermek személyi igazolványa és érvényes lakcímkártyája  
  (A Rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.) Legalább az egyik szülő lakcímének meg kell egyeznie a gyermek lakcímével. Amennyiben a gyermeknek nincs személyi igazolványa, úgy a születési anyakönyvi kivonatot szükséges bemutatni.
 • nem zuglói lakcím esetében a szülő munkahelye által kiállított, az adott óvoda körzetébe tartozó munkahely-igazolás
 • bejelentett lakcímmel nem rendelkező bérleti jogviszony (albérlet, lakásbérlet, szívességi lakáshasználat) esetében az életvitelszerű ott lakást bizonyító védőnői igazolás
 • külföldi állampolgárság esetében a Magyarországon való jogszerű tartózkodást alátámasztó dokumentum
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a hatályos szakértő vélemény  
 • a szülői felügyeleti jog megosztására vonatkozó megállapodás vagy a szülői felügyeleti jog megszüntetéséről vagy szüneteléséről szóló bírósági döntés

 

 

II. Elektronikus úton (e-mailben) az első helyen választott tagóvoda e-mail címére* megküldve a hiánytalanul kitöltött, mindkét szülő által aláírt jelentkezési lap olvasható minőségben, szkennelt (PDF) vagy fénykép (JPG, JPEG) formátumban 2022. május 2-án 0 órától 2022. május 4-én 24 óráig.

Az alább felsorolt dokumentumokat a tagóvoda által előre jelzett időpontban szükséges bemutatni:

 • a szülő és gyermek személyi igazolványa és érvényes lakcímkártyája (Legalább az egyik szülő lakcímének meg kell egyeznie a gyermek lakcímével.)
  Amennyiben a gyermeknek nincs személyi igazolványa, úgy a születési anyakönyvi kivonatot szükséges bemutatni.)
 • nem zuglói lakcím esetében a szülő munkahelye által kiállított, az adott tagóvoda körzetébe tartozó munkahely-igazolás
 • bejelentett lakcímmel nem rendelkező bérleti jogviszony (albérlet, lakásbérlet, szívességi lakáshasználat) esetében az életvitelszerű ott lakást bizonyító védőnői igazolás
 • külföldi állampolgárság esetében a Magyarországon való jogszerű tartózkodást alátámasztó dokumentum megnevezése, sorszáma
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a hatályos szakértő vélemény
 • a szülői felügyeleti jog megosztására vonatkozó megállapodás vagy a szülői felügyeleti jog megszüntetéséről vagy szüneteléséről szóló bírósági döntés

 

Szabad férőhely esetén - ha a kerületben minden hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesült - felvehető az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.

A felvétel alapvető követelménye, hogy a gyermek jelzi szükségleteit.

 

A gyermek érdekében a szülőnek a jelentkezés során tájékoztatást kell adnia gyermeke egészségi állapotáról, ismert betegségeiről, az elvégzett vizsgálatokról.

Az óvoda működési körzetéről, mely férőhely esetén kötelező felvételt jelent a mindenkor hatályos fenntartói rendelet rendelkezik. Megtalálható: www.zuglo.hu/ovodak  

 

Budapest Főváros XIV. kerülete által fenntartott Zuglói Egyesített Óvodában a felvételi szempontok sorrendje a következő:

 1. körzetes lakcím, életvitelszerű ott tartózkodás, óvodaköteles életkor, gyámügyi határozat
 2. a gyermek testvére a korábbi körzet szerinti intézménybe jár,
 3. XIV. kerületi lakcím, életvitelszerű ott tartózkodás,
 4. szülők munkahelye,
 5. egyéb (szociális, egészségügyi) szempontok

 

Ha a szülő igénye szerinti tagóvodába helyhiány miatt nem tudjuk felvenni a gyermeket, az intézményvezető irányításával a tagóvoda-vezetőkből álló testület koordinálja a gyermek elhelyezését.

Amennyiben a szülő számára a felvételi döntés továbbra sem megfelelő, felülbírálati kérelemmel fordulhat az intézményvezető felé.

 

Jogorvoslati lehetőség elutasítás esetén:

 

Az intézményvezetője dönt az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással, a tagóvoda-vezetők írásban értesítik a szülőt, továbbá a gyermek átvétele esetén értesíti az előző óvoda vezetőjét is.

A szülő, amennyiben az óvodai beiratkozás napján - elektronikus elérhetőségének megadásával - kéri, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

Az intézményvezető által első fokon hozott elutasító határozat elleni jogorvoslati kérelmet, másodfokra a jegyzőnek címezve az intézményvezetőnek kell benyújtani 15 napon belül.

 

A gyermekek csoportba történő beosztásáról a szülői kérések, az óvodapedagógusi vélemények és a csoportszervezési elvek (életkor, fiú- lány arány) alapján az tagóvodavezető dönt.

 

 

RÁHANGOLÓDÁST SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

Az óvodai élettel egy új világ kezdődik a családok életében. Legfőképpen azon családoknak, ahol gyermekük nem járt bölcsődébe, így ez az első komoly közösség. A szülő sokat tehet azért, hogy ezt az időszakot megkönnyítse, fel kell készítenie a gyermekét az óvodai életre:

 • Beszélgessenek őszintén az óvodáról, kedvet csinálhatnak hozzá.
 • Ne mutassák a félelmeiket a gyermekek előtt, legyen öröm a szülőnek is, hogy gyermeke nagyobb, okosabb, és ami a legfontosabb önállóbb lesz!
 • Sosem szabad az óvodával fenyegetőzni!
 • Környezetváltozáskor a sírás természetes. Az elszakadás sok gyermek életében komoly erőpróba. Egész napra otthagyják, ráadásul rengeteg új szabályhoz kell alkalmazkodnia, többen vannak egy csoportban, kevesebb figyelem jut rá. Ehhez idő kell, legyenek türelmesek!
 • Lehet, hogy néhány nap után a gyermek tiltakozni fog és nem akar majd óvodába menni. Megértően, de határozottan nem szabad ebben vitázni, hiszen később még nehezebb lesz.
 • Nem szükséges sokáig búcsúzkodni, de mindig el kell búcsúzni a gyermektől! Gyors puszi, ölelés után nyugodtan induljanak el, bízzanak az óvodapedagógusokban!
 • A gyermekek számára kedves alvókát lehet bevinni az óvodába, ezek ölelgetésével hamarabb megnyugodhatnak.
 • Szuper, ha az édesanya nem együtt szenved a gyermekével, hanem segíti gyermekét a beilleszkedésben.
 • 3 éves korra megérik az igény, hogy a családi szoros közösségből kilépjenek és felfedezzék a világot.
 • Jusson eszünkbe, hogy minden kezdet nehéz, a felnőttek is izgulnak például új munkahelyre történő belépéskor.
 • Sokszor tapasztaljuk azt, hogy a szülőknek nehezebb beszokniuk az óvodai életbe. A gyerekeknek ez sokkal könnyebben megy.
 • Bízzanak a gyermekeikben!
 • ÓVODÁSOK AKARNAK LENNI!

Ehhez kívánunk minden családnak sok- sok erőt, türelmet és örömet!

 

array(8) {
 ["id"]=>
 string(1) "1"
 ["url"]=>
 string(11) "beiratkozas"
 ["title"]=>
 string(12) "Beiratkozás"
 ["body_short"]=>
 NULL
 ["body"]=>
 string(13912) "<p><em><a href="https://zeo14.hu/assets/uploads/doc/1646664358_H-I-R-D-E-T-M-%C3%89-N-Y.-%C3%B3vodai-felv%C3%A9tel-2022_.pdf">Hirdetm&eacute;ny az &oacute;vodai felv&eacute;telhez</a></em></p>

<p><strong>Az &oacute;vodai felv&eacute;tel, &aacute;tv&eacute;tel elj&aacute;r&aacute;srendje</strong><br />
&nbsp;</p>

<p>Az &oacute;vodai felv&eacute;tel, &aacute;tv&eacute;tel jelentkez&eacute;s alapj&aacute;n t&ouml;rt&eacute;nik. <strong>A k&ouml;vetkező nevel&eacute;si &eacute;vre t&ouml;rt&eacute;nő felv&eacute;teli jelentkez&eacute;s minden &eacute;v m&aacute;jus&aacute;ban, a fenntart&oacute; &aacute;ltal meghat&aacute;rozott időben &eacute;s rendben t&ouml;rt&eacute;nik.</strong></p>

<p>F&eacute;rőhely eset&eacute;n a gyermekek felv&eacute;tele &eacute;vk&ouml;zben folyamatos.</p>

<p>A gyermek abban az &eacute;vben, amelynek augusztus 31. napj&aacute;ig a harmadik &eacute;let&eacute;v&eacute;t bet&ouml;lti, a nevel&eacute;si &eacute;v kezdő napj&aacute;t&oacute;l legal&aacute;bb napi n&eacute;gy &oacute;r&aacute;ban &oacute;vodai foglalkoz&aacute;son k&ouml;telezően vesz r&eacute;szt.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Az &oacute;vodai jelentkez&eacute;s elj&aacute;r&aacute;srendje:</strong></p>

<p><strong>I.<em> Szem&eacute;lyesen</em></strong> <strong>az első helyen v&aacute;lasztott tag&oacute;vod&aacute;ban a Hirdetm&eacute;nyben megjel&ouml;lt<br />
beiratkoz&aacute;s időszak&aacute;ban 2022. m&aacute;jus 2-től m&aacute;jus 4-ig a tag&oacute;voda &aacute;ltal meghat&aacute;rozott időpontban. </strong></p>

<p><strong>Beny&uacute;jtand&oacute; dokumentum:</strong></p>

<p>A hi&aacute;nytalanul kit&ouml;lt&ouml;tt &eacute;s al&aacute;&iacute;rt jelentkez&eacute;si lap, mely kit&ouml;lthető form&aacute;tumban let&ouml;lthető a <a href="http://www.zeo14.hu">www.zeo14.hu</a> &eacute;s a <a href="http://www.zuglo.hu/ovodak">www.zuglo.hu/ovodak</a> oldalr&oacute;l, illetve pap&iacute;r alapon el&eacute;rhető a tag&oacute;vod&aacute;kban.&nbsp;</p>

<p><br />
Bemutatand&oacute; dokumentumok:</p>

<ul>
	<li>a sz&uuml;lő &eacute;s gyermek szem&eacute;lyi igazolv&aacute;nya &eacute;s &eacute;rv&eacute;nyes lakc&iacute;mk&aacute;rty&aacute;ja &nbsp;<br />
	(<em>A Rendelet 20. &sect; (3) bekezd&eacute;se alapj&aacute;n az &oacute;vodai beiratkoz&aacute;skor be kell mutatni a gyermek nev&eacute;re ki&aacute;ll&iacute;tott szem&eacute;lyi azonos&iacute;t&oacute;t &eacute;s lakc&iacute;met igazol&oacute; hat&oacute;s&aacute;gi igazolv&aacute;nyt, tov&aacute;bb&aacute; a sz&uuml;lő szem&eacute;lyi azonos&iacute;t&oacute; &eacute;s lakc&iacute;met igazol&oacute; hat&oacute;s&aacute;gi igazolv&aacute;ny&aacute;t.)</em> Legal&aacute;bb az egyik sz&uuml;lő lakc&iacute;m&eacute;nek meg kell egyeznie a gyermek lakc&iacute;m&eacute;vel. Amennyiben a gyermeknek nincs szem&eacute;lyi igazolv&aacute;nya, &uacute;gy a sz&uuml;let&eacute;si anyak&ouml;nyvi kivonatot sz&uuml;ks&eacute;ges bemutatni.</li>
	<li>nem zugl&oacute;i lakc&iacute;m eset&eacute;ben a sz&uuml;lő munkahelye &aacute;ltal ki&aacute;ll&iacute;tott, az adott &oacute;voda k&ouml;rzet&eacute;be tartoz&oacute; munkahely-igazol&aacute;s</li>
	<li>bejelentett lakc&iacute;mmel nem rendelkező b&eacute;rleti jogviszony (alb&eacute;rlet, lak&aacute;sb&eacute;rlet, sz&iacute;vess&eacute;gi lak&aacute;shaszn&aacute;lat) eset&eacute;ben az &eacute;letvitelszerű ott lak&aacute;st bizony&iacute;t&oacute; v&eacute;dőnői igazol&aacute;s</li>
	<li>k&uuml;lf&ouml;ldi &aacute;llampolg&aacute;rs&aacute;g eset&eacute;ben a Magyarorsz&aacute;gon val&oacute; jogszerű tart&oacute;zkod&aacute;st al&aacute;t&aacute;maszt&oacute; dokumentum</li>
	<li>saj&aacute;tos nevel&eacute;si ig&eacute;nyű gyermek eset&eacute;ben a hat&aacute;lyos szak&eacute;rtő v&eacute;lem&eacute;ny &nbsp;</li>
	<li>a sz&uuml;lői fel&uuml;gyeleti jog megoszt&aacute;s&aacute;ra vonatkoz&oacute; meg&aacute;llapod&aacute;s vagy a sz&uuml;lői fel&uuml;gyeleti jog megsz&uuml;ntet&eacute;s&eacute;ről vagy sz&uuml;netel&eacute;s&eacute;ről sz&oacute;l&oacute; b&iacute;r&oacute;s&aacute;gi d&ouml;nt&eacute;s</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>II.</strong> <strong><em>Elektronikus &uacute;ton (e-mailben)</em> az első helyen v&aacute;lasztott tag&oacute;voda <em>e-mail c&iacute;m&eacute;re* megk&uuml;ldve</em> a hi&aacute;nytalanul kit&ouml;lt&ouml;tt, mindk&eacute;t sz&uuml;lő &aacute;ltal al&aacute;&iacute;rt jelentkez&eacute;si lap</strong> <strong>olvashat&oacute; minős&eacute;gben, szkennelt (PDF) vagy f&eacute;nyk&eacute;p (JPG, JPEG) form&aacute;tumban<em> 2022. m&aacute;jus 2-&aacute;n 0 &oacute;r&aacute;t&oacute;l 2022. m&aacute;jus 4-&eacute;n 24 &oacute;r&aacute;ig</em>.</strong></p>

<p><strong>Az al&aacute;bb</strong><strong> felsorolt<s>&nbsp;</s></strong><strong>dokumentumokat&nbsp;</strong><strong>a tag&oacute;voda </strong><strong>&aacute;ltal előre jelzett időpontban&nbsp;</strong><strong>sz&uuml;ks&eacute;ges </strong><strong>bemutatni:</strong></p>

<ul>
	<li>a sz&uuml;lő &eacute;s gyermek szem&eacute;lyi igazolv&aacute;nya&nbsp;&eacute;s &eacute;rv&eacute;nyes lakc&iacute;mk&aacute;rty&aacute;ja (Legal&aacute;bb az egyik sz&uuml;lő lakc&iacute;m&eacute;nek meg kell egyeznie a gyermek lakc&iacute;m&eacute;vel.)<br />
	Amennyiben a gyermeknek nincs szem&eacute;lyi igazolv&aacute;nya, &uacute;gy a sz&uuml;let&eacute;si anyak&ouml;nyvi kivonatot sz&uuml;ks&eacute;ges bemutatni.)</li>
	<li>nem zugl&oacute;i lakc&iacute;m eset&eacute;ben a sz&uuml;lő munkahelye &aacute;ltal ki&aacute;ll&iacute;tott, az adott tag&oacute;voda k&ouml;rzet&eacute;be tartoz&oacute; munkahely-igazol&aacute;s</li>
	<li>bejelentett lakc&iacute;mmel nem rendelkező b&eacute;rleti jogviszony (alb&eacute;rlet, lak&aacute;sb&eacute;rlet, sz&iacute;vess&eacute;gi lak&aacute;shaszn&aacute;lat) eset&eacute;ben az &eacute;letvitelszerű ott lak&aacute;st bizony&iacute;t&oacute; v&eacute;dőnői igazol&aacute;s</li>
	<li>k&uuml;lf&ouml;ldi &aacute;llampolg&aacute;rs&aacute;g eset&eacute;ben a Magyarorsz&aacute;gon val&oacute; jogszerű tart&oacute;zkod&aacute;st al&aacute;t&aacute;maszt&oacute; dokumentum megnevez&eacute;se, sorsz&aacute;ma</li>
	<li>saj&aacute;tos nevel&eacute;si ig&eacute;nyű gyermek eset&eacute;ben a hat&aacute;lyos szak&eacute;rtő v&eacute;lem&eacute;ny</li>
	<li>a&nbsp;sz&uuml;lői fel&uuml;gyeleti jog megoszt&aacute;s&aacute;ra vonatkoz&oacute; meg&aacute;llapod&aacute;s vagy a sz&uuml;lői fel&uuml;gyeleti jog megsz&uuml;ntet&eacute;s&eacute;ről vagy sz&uuml;netel&eacute;s&eacute;ről sz&oacute;l&oacute; b&iacute;r&oacute;s&aacute;gi d&ouml;nt&eacute;s</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>

<p>Szabad f&eacute;rőhely eset&eacute;n - ha a ker&uuml;letben minden h&aacute;rom&eacute;ves &eacute;s ann&aacute;l idősebb gyermek &oacute;vodai felv&eacute;teli k&eacute;relme teljes&uuml;lt - felvehető az a gyermek is, aki a harmadik &eacute;let&eacute;v&eacute;t a felv&eacute;tel&eacute;től sz&aacute;m&iacute;tott f&eacute;l &eacute;ven bel&uuml;l bet&ouml;lti.</p>

<p>A felv&eacute;tel alapvető k&ouml;vetelm&eacute;nye, hogy a gyermek jelzi sz&uuml;ks&eacute;gleteit.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>A gyermek &eacute;rdek&eacute;ben a sz&uuml;lőnek a jelentkez&eacute;s sor&aacute;n t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;st kell adnia gyermeke eg&eacute;szs&eacute;gi &aacute;llapot&aacute;r&oacute;l, ismert betegs&eacute;geiről, az elv&eacute;gzett vizsg&aacute;latokr&oacute;l.</p>

<p>Az &oacute;voda műk&ouml;d&eacute;si k&ouml;rzet&eacute;ről, mely f&eacute;rőhely eset&eacute;n k&ouml;telező felv&eacute;telt jelent a mindenkor hat&aacute;lyos fenntart&oacute;i rendelet rendelkezik. Megtal&aacute;lhat&oacute;: <a href="http://www.zuglo.hu/ovodak">www.zuglo.hu/ovodak</a> &nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Budapest Főv&aacute;ros XIV. ker&uuml;lete &aacute;ltal fenntartott Zugl&oacute;i Egyes&iacute;tett &Oacute;vod&aacute;ban a felv&eacute;teli szempontok sorrendje a k&ouml;vetkező:</p>

<ol>
	<li><em>k&ouml;rzetes lakc&iacute;m, &eacute;letvitelszerű ott tart&oacute;zkod&aacute;s, &oacute;vodak&ouml;teles &eacute;letkor, gy&aacute;m&uuml;gyi hat&aacute;rozat </em></li>
	<li><em>a gyermek testv&eacute;re a kor&aacute;bbi k&ouml;rzet szerinti int&eacute;zm&eacute;nybe j&aacute;r, </em></li>
	<li><em>XIV. ker&uuml;leti lakc&iacute;m, &eacute;letvitelszerű ott tart&oacute;zkod&aacute;s, </em></li>
	<li><em>sz&uuml;lők munkahelye,</em></li>
	<li><em>egy&eacute;b (szoci&aacute;lis, eg&eacute;szs&eacute;g&uuml;gyi) szempontok</em></li>
</ol>

<p>&nbsp;</p>

<p>Ha a sz&uuml;lő ig&eacute;nye szerinti tag&oacute;vod&aacute;ba helyhi&aacute;ny miatt nem tudjuk felvenni a gyermeket, az int&eacute;zm&eacute;nyvezető ir&aacute;ny&iacute;t&aacute;s&aacute;val a tag&oacute;voda-vezetőkből &aacute;ll&oacute; test&uuml;let koordin&aacute;lja a gyermek elhelyez&eacute;s&eacute;t.</p>

<p>Amennyiben a sz&uuml;lő sz&aacute;m&aacute;ra a felv&eacute;teli d&ouml;nt&eacute;s tov&aacute;bbra sem megfelelő, fel&uuml;lb&iacute;r&aacute;lati k&eacute;relemmel fordulhat az int&eacute;zm&eacute;nyvezető fel&eacute;.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Jogorvoslati lehetős&eacute;g elutas&iacute;t&aacute;s eset&eacute;n: </strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Az int&eacute;zm&eacute;nyvezetője d&ouml;nt az &oacute;vodai felv&eacute;teli, &aacute;tv&eacute;teli k&eacute;relem elb&iacute;r&aacute;l&aacute;s&aacute;r&oacute;l, a d&ouml;nt&eacute;st megalapoz&oacute; indokl&aacute;ssal, a fellebbez&eacute;sre vonatkoz&oacute; t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;ssal, a tag&oacute;voda-vezetők &iacute;r&aacute;sban &eacute;rtes&iacute;tik a sz&uuml;lőt, tov&aacute;bb&aacute; a gyermek &aacute;tv&eacute;tele eset&eacute;n &eacute;rtes&iacute;ti az előző &oacute;voda vezetőj&eacute;t is.</p>

<p>A sz&uuml;lő, amennyiben az &oacute;vodai beiratkoz&aacute;s napj&aacute;n - elektronikus el&eacute;rhetős&eacute;g&eacute;nek megad&aacute;s&aacute;val - k&eacute;ri, elektronikus &uacute;ton &eacute;rtes&iacute;t&eacute;st kap arr&oacute;l, hogy gyermeke &oacute;vodai felv&eacute;telt nyert vagy felv&eacute;tele elutas&iacute;t&aacute;sra ker&uuml;lt.</p>

<p>Az int&eacute;zm&eacute;nyvezető &aacute;ltal első fokon hozott elutas&iacute;t&oacute; hat&aacute;rozat elleni jogorvoslati k&eacute;relmet, m&aacute;sodfokra a jegyzőnek c&iacute;mezve az int&eacute;zm&eacute;nyvezetőnek kell beny&uacute;jtani 15 napon bel&uuml;l.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>A gyermekek csoportba t&ouml;rt&eacute;nő beoszt&aacute;s&aacute;r&oacute;l a sz&uuml;lői k&eacute;r&eacute;sek, az &oacute;vodapedag&oacute;gusi v&eacute;lem&eacute;nyek &eacute;s a csoportszervez&eacute;si elvek (&eacute;letkor, fi&uacute;- l&aacute;ny ar&aacute;ny) alapj&aacute;n az tag&oacute;vodavezető d&ouml;nt.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>R&Aacute;HANGOL&Oacute;D&Aacute;ST SEG&Iacute;TŐ TEV&Eacute;KENYS&Eacute;GEK</strong></p>

<p>Az &oacute;vodai &eacute;lettel egy &uacute;j vil&aacute;g kezdődik a csal&aacute;dok &eacute;let&eacute;ben. Legfők&eacute;ppen azon csal&aacute;doknak, ahol gyermek&uuml;k nem j&aacute;rt b&ouml;lcsőd&eacute;be, &iacute;gy ez az első komoly k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g. A sz&uuml;lő sokat tehet az&eacute;rt, hogy ezt az időszakot megk&ouml;nny&iacute;tse, fel kell k&eacute;sz&iacute;tenie a gyermek&eacute;t az &oacute;vodai &eacute;letre:</p>

<ul>
	<li>Besz&eacute;lgessenek őszint&eacute;n az &oacute;vod&aacute;r&oacute;l, kedvet csin&aacute;lhatnak hozz&aacute;.</li>
	<li>Ne mutass&aacute;k a f&eacute;lelmeiket a gyermekek előtt, legyen &ouml;r&ouml;m a sz&uuml;lőnek is, hogy gyermeke nagyobb, okosabb, &eacute;s ami a legfontosabb &ouml;n&aacute;ll&oacute;bb lesz!</li>
	<li>Sosem szabad az &oacute;vod&aacute;val fenyegetőzni!</li>
	<li>K&ouml;rnyezetv&aacute;ltoz&aacute;skor a s&iacute;r&aacute;s term&eacute;szetes. Az elszakad&aacute;s sok gyermek &eacute;let&eacute;ben komoly erőpr&oacute;ba. Eg&eacute;sz napra otthagyj&aacute;k, r&aacute;ad&aacute;sul rengeteg &uacute;j szab&aacute;lyhoz kell alkalmazkodnia, t&ouml;bben vannak egy csoportban, kevesebb figyelem jut r&aacute;. Ehhez idő kell, legyenek&nbsp;t&uuml;relmesek!</li>
	<li>Lehet, hogy n&eacute;h&aacute;ny nap ut&aacute;n a gyermek tiltakozni&nbsp;fog &eacute;s nem akar majd &oacute;vod&aacute;ba menni. Meg&eacute;rtően, de hat&aacute;rozottan nem szabad ebben vit&aacute;zni, hiszen k&eacute;sőbb m&eacute;g nehezebb lesz.</li>
	<li>Nem sz&uuml;ks&eacute;ges sok&aacute;ig b&uacute;cs&uacute;zkodni, de mindig el kell b&uacute;cs&uacute;zni a gyermektől! Gyors puszi, &ouml;lel&eacute;s ut&aacute;n nyugodtan induljanak el, b&iacute;zzanak az &oacute;vodapedag&oacute;gusokban!</li>
	<li>A gyermekek sz&aacute;m&aacute;ra kedves alv&oacute;k&aacute;t lehet bevinni az &oacute;vod&aacute;ba, ezek &ouml;lelget&eacute;s&eacute;vel hamarabb megnyugodhatnak.</li>
	<li>Szuper, ha az &eacute;desanya nem egy&uuml;tt szenved a gyermek&eacute;vel, hanem seg&iacute;ti gyermek&eacute;t a beilleszked&eacute;sben.</li>
	<li>3 &eacute;ves korra meg&eacute;rik az ig&eacute;ny, hogy a csal&aacute;di szoros k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gből kil&eacute;pjenek &eacute;s felfedezz&eacute;k a vil&aacute;got.</li>
	<li>Jusson esz&uuml;nkbe, hogy minden kezdet neh&eacute;z, a felnőttek is izgulnak&nbsp;p&eacute;ld&aacute;ul &uacute;j munkahelyre t&ouml;rt&eacute;nő bel&eacute;p&eacute;skor.</li>
	<li>Sokszor tapasztaljuk azt, hogy a sz&uuml;lőknek nehezebb beszokniuk az &oacute;vodai &eacute;letbe. A gyerekeknek ez sokkal k&ouml;nnyebben megy.</li>
	<li>B&iacute;zzanak a gyermekeikben!</li>
	<li>&Oacute;VOD&Aacute;SOK AKARNAK LENNI!</li>
</ul>

<blockquote>
<p>Ehhez k&iacute;v&aacute;nunk minden csal&aacute;dnak sok- sok erőt, t&uuml;relmet &eacute;s &ouml;r&ouml;met!</p>
</blockquote>

<p>&nbsp;</p>
"
 ["img"]=>
 NULL
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["priority"]=>
 string(2) "80"
}