Óvodába járás alóli felmentés

Óvodába járás alóli felmentés

A Nemzeti Köznevelési Törvény 8. § (2) kimondja, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Zuglóban az illetékes szerv: Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala.
Az ügyleírás az alábbi linken érhető el:
Kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre irányuló engedélyezési eljárás
Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.
A 20/2012. (VIII.31.) Rendelet 20. § (2c) bekezdése szerint a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon.

array(8) {
 ["id"]=>
 string(2) "12"
 ["url"]=>
 string(29) "ovodaba-jaras-aloli-felmentes"
 ["title"]=>
 string(35) "Óvodába járás alóli felmentés"
 ["body_short"]=>
 NULL
 ["body"]=>
 string(2216) "<p>A Nemzeti K&ouml;znevel&eacute;si T&ouml;rv&eacute;ny 8. &sect; (2) kimondja, a gyermek abban az &eacute;vben, amelynek augusztus 31. napj&aacute;ig a harmadik &eacute;let&eacute;v&eacute;t bet&ouml;lti, a nevel&eacute;si &eacute;v kezdő napj&aacute;t&oacute;l legal&aacute;bb napi n&eacute;gy &oacute;r&aacute;ban &oacute;vodai foglalkoz&aacute;son vesz r&eacute;szt. A sz&uuml;lő - t&aacute;rgy&eacute;v m&aacute;jus 25. napj&aacute;ig beny&uacute;jtott - k&eacute;relme alapj&aacute;n a gyermek jogos &eacute;rdek&eacute;t szem előtt tartva, annak az &eacute;vnek az augusztus 31. napj&aacute;ig, amelyben a gyermek a negyedik &eacute;let&eacute;v&eacute;t bet&ouml;lti, a Korm&aacute;ny rendelet&eacute;ben kijel&ouml;lt szerv (a tov&aacute;bbiakban: felment&eacute;st enged&eacute;lyező szerv) felmentheti az &oacute;vodai foglalkoz&aacute;son val&oacute; r&eacute;szv&eacute;tel al&oacute;l, ha a gyermek csal&aacute;di k&ouml;r&uuml;lm&eacute;nyei, saj&aacute;tos helyzete indokolja. Zugl&oacute;ban az illet&eacute;kes szerv: Budapest Főv&aacute;ros Korm&aacute;nyhivatala XIV. Ker&uuml;leti Hivatala.<br />
Az &uuml;gyle&iacute;r&aacute;s az al&aacute;bbi linken &eacute;rhető el:<br />
<a href="https://www.zuglo.hu/wp-content/uploads/2015/03/K%C3%B6telez%C5%91-%C3%B3vodai-nevel%C3%A9sben-val%C3%B3-r%C3%A9szv%C3%A9tel-al%C3%B3li-felment%C3%A9sre-ir%C3%A1nyul%C3%B3-enged%C3%A9lyez%C3%A9si-elj%C3%A1r%C3%A1s.pdf">K&ouml;telező &oacute;vodai nevel&eacute;sben val&oacute; r&eacute;szv&eacute;tel al&oacute;li felment&eacute;sre ir&aacute;nyul&oacute; enged&eacute;lyez&eacute;si elj&aacute;r&aacute;s</a><br />
Ha az elj&aacute;r&aacute;sban szak&eacute;rtőt kell meghallgatni, csak az &oacute;vodavezető vagy a v&eacute;dőnő rendelhető ki.<br />
A 20/2012. (VIII.31.) Rendelet 20. &sect; (2c) bekezd&eacute;se szerint a k&ouml;telező &oacute;vodai nevel&eacute;sben val&oacute; r&eacute;szv&eacute;tel al&oacute;l felmentett gyermek sz&uuml;lője a nevel&eacute;si &eacute;v k&ouml;zben k&eacute;rheti felv&eacute;tel&eacute;t az &oacute;voda vezetőj&eacute;n&eacute;l, annak &eacute;rdek&eacute;ben, hogy a gyermek r&eacute;szt vehessen az &oacute;vodai foglalkoz&aacute;sokon.</p>
"
 ["img"]=>
 NULL
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["priority"]=>
 NULL
}