Óvodapszichológusi hálózat

Óvodapszichológusi hálózat

Kedves Szülők,

ezúton szeretnénk röviden bemutatni a Zuglói Egyesített Óvodában elérhető óvodapszichológiai szolgáltatásainkat.

Nekünk, óvodapszichológusoknak egyik legfontosabb célunk az óvodáskorú gyerekek kiegyensúlyozott, korosztályuknak és egyéni adottságaiknak megfelelő pszichés fejlődésének támogatása. A gyermekek segítése közvetett úton, az óvodapedagógusokkal és a szülőkkel végzett konzultációk során valósul meg. Mindennek alapja a gyerekek csoportos helyzetben való megismerése a felmerülő kérdések, problémák alaposabb megértése céljából. 

A szülőkonzultációk során együtt gondolkodunk Önökkel gyermekükkel kapcsolatos kérdéseikről. Körbejárjuk az esetleges óvodai vagy családi életet érintő nehézségeket, nevelési kérdéseket. A beszélgetés témája lehet bármi, ami a gyermek pszichés fejlődéséhez kapcsolódik, illetve szülőként foglalkoztatja Önöket, például:

 • beszoktatási időszak
 • szobatisztaság
 • testvérkapcsolat
 • szülő-gyerek kapcsolatok
 • társas kapcsolatok
 • krízisek (pl.: válás, betegség, költözés)
 • alvás, evés
 • szorongás
 • agresszió, dühkitörések
 • iskolakezdés, iskolaérettség

 … és persze mindenféle más, a családi életet érintő téma.

 

A közös munka célja, hogy jobban megérthessék saját családjuk és gyermekük helyzetét, és lehetőség szerint válaszokat kapjanak a kérdéseikre. A tapasztalat azt mutatja, hogy az esetek nagy részében segítséget jelenthet már akár egy / néhány konzultáció is.

Persze ez nem mindig elég. Ha úgy adódna, hogy a konzultációs kereteken túlmutató problémák (pszichiátriai, pszichoterápiás, gyógypedagógia szempontok, családterápia) merülnek fel, ez esetben segítünk az ellátórendszerben eligazodni, és a megfelelő társintézményt vagy szakembert megtalálni.

Elsősorban e-mailben várjuk megkeresésüket, ha konzultációra szeretnének időpontot egyeztetni. 

Az egyes óvodapszichológusokhoz tartozó tagóvodákról és elérhetőségeinkről a következő táblázatban tájékozódhatnak. Várjuk Önöket sok szeretettel személyesen az óvodákban, vagy akár az online térben,

Zuglói Egyesített Óvoda Óvodapszichológus Hálózata

Pszichológusaink:

Fábián Henriette: fabianhenriette@gmail.com

Óvodái:

 • Zuglói Egyesített Óvoda (Zöld Lurkók)
 • Narancs Tagóvoda
 • Aprófalva Tagóvoda
 • Játékszín Tagóvoda

 

Kovács Kinga: ovoda14pszichologus@gmail.com

Óvodái:

 • Meseház Tagóvoda
 • Herminka Tagóvoda
 • Pöttöm Park Tagóvoda
 • Rózsavár Tagóvoda

 

Laczkó Fanni: laczko.fanni94@gmail.com

Óvodái:

 • Csicsergő Tagóvoda
 • Hétszínvirág Tagóvoda
 • Tihany Tagóvoda
 • Varázsliget Tagóvoda

 

Makai Adrienn: makaiadrienn.op14@gmail.com

Óvodái:

 • Cseperedő Tagóvoda
 • Kincskereső Tagóvoda
 • Napraforgó Tagóvoda

 

Szabó Júlia: zuglopszichologus@gmail.com

Óvodái:

 • Bóbita Tagóvoda
 • Kerékgyártó Tagóvoda
 • Tücsöktanya Tagóvoda
 • Mókavár Tagóvoda

 

Szedresi Júlia: pszichologus.ovoda14@gmail.com

Óvodái:

 • Mályva Tagóvoda
 • Óperenciás Tagóvoda
 • Örökzöld Tagóvoda
 • Tündérkert Tagóvoda

 

array(8) {
 ["id"]=>
 string(1) "5"
 ["url"]=>
 string(26) "ovodapszichologusi-halozat"
 ["title"]=>
 string(30) "Óvodapszichológusi hálózat"
 ["body_short"]=>
 NULL
 ["body"]=>
 string(5915) "<p>Kedves Sz&uuml;lők,</p>

<p>ez&uacute;ton szeretn&eacute;nk r&ouml;viden bemutatni a Zugl&oacute;i Egyes&iacute;tett &Oacute;vod&aacute;ban el&eacute;rhető &oacute;vodapszichol&oacute;giai szolg&aacute;ltat&aacute;sainkat.</p>

<p>Nek&uuml;nk, &oacute;vodapszichol&oacute;gusoknak egyik legfontosabb c&eacute;lunk az &oacute;vod&aacute;skor&uacute; gyerekek kiegyens&uacute;lyozott, koroszt&aacute;lyuknak &eacute;s egy&eacute;ni adotts&aacute;gaiknak megfelelő pszich&eacute;s fejlőd&eacute;s&eacute;nek t&aacute;mogat&aacute;sa. A gyermekek seg&iacute;t&eacute;se k&ouml;zvetett &uacute;ton, az &oacute;vodapedag&oacute;gusokkal &eacute;s a sz&uuml;lőkkel v&eacute;gzett konzult&aacute;ci&oacute;k sor&aacute;n val&oacute;sul meg. Mindennek alapja a gyerekek csoportos helyzetben val&oacute; megismer&eacute;se a felmer&uuml;lő k&eacute;rd&eacute;sek, probl&eacute;m&aacute;k alaposabb meg&eacute;rt&eacute;se c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l.&nbsp;</p>

<p>A sz&uuml;lőkonzult&aacute;ci&oacute;k sor&aacute;n egy&uuml;tt gondolkodunk &Ouml;n&ouml;kkel gyermek&uuml;kkel kapcsolatos k&eacute;rd&eacute;seikről. K&ouml;rbej&aacute;rjuk az esetleges &oacute;vodai vagy csal&aacute;di &eacute;letet &eacute;rintő neh&eacute;zs&eacute;geket, nevel&eacute;si k&eacute;rd&eacute;seket. A besz&eacute;lget&eacute;s t&eacute;m&aacute;ja lehet b&aacute;rmi, ami a gyermek pszich&eacute;s fejlőd&eacute;s&eacute;hez kapcsol&oacute;dik, illetve sz&uuml;lők&eacute;nt foglalkoztatja &Ouml;n&ouml;ket, p&eacute;ld&aacute;ul:</p>

<ul>
	<li>beszoktat&aacute;si időszak</li>
	<li>szobatisztas&aacute;g</li>
	<li>testv&eacute;rkapcsolat</li>
	<li>sz&uuml;lő-gyerek kapcsolatok</li>
	<li>t&aacute;rsas kapcsolatok</li>
	<li>kr&iacute;zisek (pl.: v&aacute;l&aacute;s, betegs&eacute;g, k&ouml;lt&ouml;z&eacute;s)</li>
	<li>alv&aacute;s, ev&eacute;s</li>
	<li>szorong&aacute;s</li>
	<li>agresszi&oacute;, d&uuml;hkit&ouml;r&eacute;sek</li>
	<li>iskolakezd&eacute;s, iskola&eacute;retts&eacute;g</li>
</ul>

<p>&nbsp;&hellip; &eacute;s persze mindenf&eacute;le m&aacute;s, a csal&aacute;di &eacute;letet &eacute;rintő t&eacute;ma.<br />
<br />
&nbsp;</p>

<p>A k&ouml;z&ouml;s munka c&eacute;lja, hogy jobban meg&eacute;rthess&eacute;k saj&aacute;t csal&aacute;djuk &eacute;s gyermek&uuml;k helyzet&eacute;t, &eacute;s lehetős&eacute;g szerint v&aacute;laszokat kapjanak a k&eacute;rd&eacute;seikre. A tapasztalat azt mutatja, hogy az esetek nagy r&eacute;sz&eacute;ben seg&iacute;ts&eacute;get jelenthet m&aacute;r ak&aacute;r egy / n&eacute;h&aacute;ny konzult&aacute;ci&oacute; is.</p>

<p>Persze ez nem mindig el&eacute;g. Ha &uacute;gy ad&oacute;dna, hogy a konzult&aacute;ci&oacute;s kereteken t&uacute;lmutat&oacute; probl&eacute;m&aacute;k (pszichi&aacute;triai, pszichoter&aacute;pi&aacute;s, gy&oacute;gypedag&oacute;gia szempontok, csal&aacute;dter&aacute;pia) mer&uuml;lnek fel, ez esetben seg&iacute;t&uuml;nk az ell&aacute;t&oacute;rendszerben eligazodni, &eacute;s a megfelelő t&aacute;rsint&eacute;zm&eacute;nyt vagy szakembert megtal&aacute;lni.</p>

<p>Elsősorban e-mailben v&aacute;rjuk megkeres&eacute;s&uuml;ket, ha konzult&aacute;ci&oacute;ra szeretn&eacute;nek időpontot egyeztetni.&nbsp;</p>

<p>Az egyes &oacute;vodapszichol&oacute;gusokhoz tartoz&oacute; tag&oacute;vod&aacute;kr&oacute;l &eacute;s el&eacute;rhetős&eacute;geinkről a k&ouml;vetkező t&aacute;bl&aacute;zatban t&aacute;j&eacute;koz&oacute;dhatnak. V&aacute;rjuk &Ouml;n&ouml;ket sok szeretettel szem&eacute;lyesen az &oacute;vod&aacute;kban, vagy ak&aacute;r az online t&eacute;rben,</p>

<p>Zugl&oacute;i Egyes&iacute;tett &Oacute;voda &Oacute;vodapszichol&oacute;gus H&aacute;l&oacute;zata</p>

<p><strong>Pszichol&oacute;gusaink:</strong></p>

<p><strong>F&aacute;bi&aacute;n Henriette</strong>: <a href="mailto:fabianhenriette@gmail.com">fabianhenriette@gmail.com</a></p>

<p>&Oacute;vod&aacute;i:</p>

<ul>
	<li>Zugl&oacute;i Egyes&iacute;tett &Oacute;voda (Z&ouml;ld Lurk&oacute;k)</li>
	<li>Narancs Tag&oacute;voda</li>
	<li>Apr&oacute;falva Tag&oacute;voda</li>
	<li>J&aacute;t&eacute;ksz&iacute;n Tag&oacute;voda</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Kov&aacute;cs Kinga: </strong><a href="mailto:ovoda14pszichologus@gmail.com">ovoda14pszichologus@gmail.com</a></p>

<p>&Oacute;vod&aacute;i:</p>

<ul>
	<li>Meseh&aacute;z Tag&oacute;voda</li>
	<li>Herminka Tag&oacute;voda</li>
	<li>P&ouml;tt&ouml;m Park Tag&oacute;voda</li>
	<li>R&oacute;zsav&aacute;r Tag&oacute;voda</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Laczk&oacute; Fanni: </strong><a href="mailto:laczko.fanni94@gmail.com">laczko.fanni94@gmail.com</a></p>

<p>&Oacute;vod&aacute;i:</p>

<ul>
	<li>Csicsergő Tag&oacute;voda</li>
	<li>H&eacute;tsz&iacute;nvir&aacute;g Tag&oacute;voda</li>
	<li>Tihany Tag&oacute;voda</li>
	<li>Var&aacute;zsliget Tag&oacute;voda</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Makai Adrienn: </strong>makaiadrienn.op14@gmail.com</p>

<p>&Oacute;vod&aacute;i:</p>

<ul>
	<li>Cseperedő Tag&oacute;voda</li>
	<li>Kincskereső Tag&oacute;voda</li>
	<li>Napraforg&oacute; Tag&oacute;voda</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Szab&oacute; J&uacute;lia: </strong>zuglopszichologus@gmail.com</p>

<p>&Oacute;vod&aacute;i:</p>

<ul>
	<li>B&oacute;bita Tag&oacute;voda</li>
	<li>Ker&eacute;kgy&aacute;rt&oacute; Tag&oacute;voda</li>
	<li>T&uuml;cs&ouml;ktanya Tag&oacute;voda</li>
	<li>M&oacute;kav&aacute;r Tag&oacute;voda</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Szedresi J&uacute;lia: </strong><a href="mailto:pszichologus.ovoda14@gmail.com">pszichologus.ovoda14@gmail.com</a></p>

<p>&Oacute;vod&aacute;i:</p>

<ul>
	<li>M&aacute;lyva Tag&oacute;voda</li>
	<li>&Oacute;perenci&aacute;s Tag&oacute;voda</li>
	<li>&Ouml;r&ouml;kz&ouml;ld Tag&oacute;voda</li>
	<li>T&uuml;nd&eacute;rkert Tag&oacute;voda</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>
"
 ["img"]=>
 NULL
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["priority"]=>
 string(2) "60"
}